Pravni okvir

Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14. i 118/14.) uređeno je osnivanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i utvrđena njegova djelatnost i upravljanje. Zavodom upravlja Upravno vijeće koje donosi Statut Zavoda („Narodne novine“ br. 22/15. i 73/15.), a temeljem navedenih akata radom Zavoda rukovodi ravnatelj.

Statutom Zavoda uređen je naziv, sjedište i pečat Zavoda, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, djelatnost, ustrojstvo, nazivi i poslovi ustrojstvenih jedinica, tijela Zavoda i njihov djelokrug rada, financiranje i financijsko poslovanje, imovina, opći akti Zavoda, javnost rada, tajnost podataka, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Zavoda.

Djelokrug rada

Djelokrug rada obuhvaća praćenje stanja zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela za zaštitu na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, provođenje statističkih istraživanja iz područja zaštite na radu.

U okviru svojih nadležnosti Zavod surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama te stručnim i znanstvenim ustanovama, izrađuje stručna mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave na temelju podataka iz svog djelokruga, provodi akcije iz pojedinih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, priprema promidžbene materijale, postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama koje obavljaju poslove zaštite na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu, te obavlja stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba u odnosu na ovlaštenja dobivena prema Zakonu.