Tko smo

Zavod za unapređivanje zaštite na radu je središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu, osnovana temeljem članka 83. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14 i 118/14.).

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću  utvrđenom Zakonom i Statutom (Narodne novine, br. 22/15. i 73/15.), a  u postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu ima javne ovlasti. Djelatnost, ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje u Zavodu regulirani su Zakonom i Statutom Zavoda. Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

S radom je Zavod počeo 2014. godine, rad mu je javan, posluje samostalno, a predstavlja ga i zastupa ravnatelj. Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Prilaz Ivana Visina br. 1-3.

Svoje aktivnosti Zavod temelji na odredbama Zakona o zaštiti na radu i podzakonskim aktima, Statutu Zavoda, smjernicama i ciljevima definiranim Strateškim okvirom EU o Zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020., te Strateškim planom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 2016. do 2018. godine.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku uz učinkovit analitički, istraživački, savjetodavni i preventivni rad kojim će se utjecati na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline. Svim dionicima u području zaštite na radu Zavod je aktivna potpora i partner koji pomaže da svi budemo bolji i uspješniji u stalnom unapređivanju uvjeta rada i očuvanju radne sposobnosti radnika.

Preko nacionalne središnjice – Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Zavod surađuje s Europskom agencijom za zaštitu na radu (EU-OSHA). Član je i Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (ENETOSH), te je uspostavio suradnju s Institutom za rad i zdravlje Njemačkog socijalnog osiguranja od nesreća iz Dresdena (DGUV).

Vizija

Naša vizija je osigurati  razvoj kulture prevencije i unapređivanja  zaštite na radu radi osiguranja  sigurnih  i zdravih mjesta rada koja pridonose dobrobiti radnika i  poslodavaca,  rastu  produktivnosti, konkurentnosti  i gospodarskom razvoju.

Misija

Misija Zavoda je postavljanje i primjena  standarda izvrsnosti u zaštiti na radu, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse, informiranje i  unapređivanje znanja u području zaštite na radu.

Vrednote

Povjerenje i poštovanje

Povjerenje i poštovanje među suradnicima i partnerima, osnova su svakog kvalitetnog odnosa. Integritet i osobnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni naši suradnici i partneri koji se mogu osloniti na nas, te smo odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Odgovornost

Izvršavamo preuzete obveze i dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti bez potrebe da nas se na to upozori. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit ustanove u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima ustanove upravljamo prema načelima dobrog gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u Zavodu.

Proaktivnost

Biti proaktivan podrazumijeva poduzetnost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja rizika. Nužno je razmišljati uvijek nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih na vrijeme reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka te osobito pravodobnost u poduzimanju odgovarajućih aktivnosti. Kako je vrijeme jedini resurs koji se ne može obnavljati, kao mjerilo uspjeha smatra se ukupno vrijeme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata.

Usmjerenost prema partnerima i javnosti

Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima podrške našim partnerima, dionicima u području zaštite na radu i javnosti. Takav pristup uključuje razvijanje njihovog povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama koje im pružamo prije no što ih od nas zatraže. Kako bismo mogli to ispuniti kontinuirano pratimo stanje u zaštiti na radu te aktivno djelujemo težeći izvrsnosti. Želimo biti najbolji u onome što radimo. Izazove prihvaćamo s pozitivnim stavom, kao priliku da naučimo nešto novo i uvedemo promjene na bolje. Povezanost s brojnim dionicima u području zaštite na radu, razumijevanje i zadovoljenje njihovih očekivanja i potreba prioritet je svakog zaposlenika.

Razvijanje timskog rada

Razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnosti unutar ustanove. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih kutova pridonosimo podizanju radne i kulturne razine unutar ustanove. Doprinos suradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspjeh nam je zajednički poticaj na nova postignuća. Stoga posebno potičemo i afirmiramo timski rad, punu suradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima. U okruženju povjerenja i suradnje, stvaramo uspješnu ustanovu.

Inovativnost

Počeli smo graditi našu ustanovu nedavno i sigurno postajemo ono što smo zacrtali našom vizijom i programom. Vodi nas entuzijazam, stvaralački nemir i prihvaćanje novih izazova i ideja. Brojni problemi i otvorena pitanja za nas predstavljaju izazove kojima treba spremno pristupiti otvorenog uma, pronalaziti rješenja i davati prijedloge za unapređivanje zaštite na radu. Pronalazeći učinkovita rješenja, učenjem i inovativnošću stvaramo nove, dodatne vrijednosti.

Organizacija koja uči

Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakog od nas, a kreativni pristup u radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno cijenimo. Razvijamo i primjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro, kontinuirano usklađujući procese i procedure sukladno promjenama koje se događaju. Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno, organizacijsko znanje što je jedna od naših najvećih prednosti. Prijenos znanja i iskustava potičemo sudjelovanjem svih radnika u radu timova, internom pokretljivošću i sudjelovanjem u različitim poslovnim procesima, kao internom edukacijom u okviru „Obrazovnog petka“. Svi mi, a osobito rukovoditelji, dužni smo pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku procesima učenja naših suradnika.

Pozitivno radno okruženje

Težimo postići ono o čemu govorimo i pišemo, a temelji toga moraju biti u pozitivnoj okolini kojom smo svakodnevno okruženi. Među ostalim, to uključuje i pridržavanje svih mjera zaštite na radu. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima sudjelujemo. Moguće osobno nezadovoljstvo rješavamo na razini na kojoj se taj problem nalazi.