Unutarnji ustroj

Zavodom za unapređivanje zaštite na radu upravlja Upravno vijeće koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske i to dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, dva člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog u skladu s općim propisom o radu. Predsjednica Upravnog vijeća je Gordana Palajsa.

Radom Zavoda rukovodi ravnatelj mr. sig. Vitomir Begović koji je odgovoran za zakonitost rada.  Ravnatelja imenuje  i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad, na vrijeme od četiri godine, a na temelju provedenoga javnog natječaja. Ravnatelj odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Upravnom vijeću Zavoda.

Radi profesionalnog i učinkovitog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti usluga korisnicima, Zavod obavlja stručne, administrativne i druge poslove u stručnim službama. Stručne službe obavljaju poslove iz svojeg djelokruga u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

  • Ravnateljstvo koje je osnovano za obavljanje međusobno povezanih i po sadržaju srodnih stručnih poslova, u pravilu, kao samostalna ustrojstvena jedinica.
  • Službe koje su osnovane za obavljanje međusobno povezanih i po sadržaju srodnih stručnih poslova, u pravilu, kao ustrojstvene jedinice.

Ustrojstvene jedinice su:

  • Ravnateljstvo,
  • Služba za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu,
  • Služba za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju.

  • Osoba zadužena za nepravilnosti – Snježana Štefok

                      e-mail adresa: snjezana.stefok@zuznr.hr

                      telefonski broj: 01/645 9235

                      fax: 01/645 9221