Upravno vijeće

Djelokrug, ovlaštenja i odgovornost Upravnog vijeća uređeni su Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14. i 118/14.) te Statutom Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, br. 22/15. i 73/15.).
Članovi Upravnoga vijeća Zavoda:

 1. Gordana Palajsa, predsjednica
 2. Admira Ribičić, članica
 3. Vatroslav Subotić, član
 4. Kata Gojević, članica

 

Sjednice održane u 2014. godini

1. sjednica Upravnog vijeća, održana 2. prosinca 2014.

Tijekom prve sjednice UV Zavoda, održane 02. prosinca 2014. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Članovima UV će biti dostavljen dopunjen tekst Statuta Zavoda na potvrđivanje i usvajanje, dopunjeni tekst Statuta će biti dostavljen zamjeniku ministra g. Štubelju na daljnje postupanje.
 2. Članovima UV će biti dostavljen dopunjen tekst Poslovnika o radu UV na potvrđivanje i usvajanje sa pozivom za slijedeću sjednicu UV.
 3. Na prijedlog ministra Mrsića da mandat predsjednice UV bude povjeren socijalnim partnerima, jednoglasno je izglasano da gđa. Admira Ribičić bude prva predsjednica UV u trajanju od 2 godine, nakon čega će mandat predsjednice UV obnašati gđa. Gordana Palajsa daljnje 2 godine.
 4. Pod točkom razno nije bilo rasprave osim primjedbe da se sjednice UV ne sazivaju izvan radnog vremena.
2. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. prosinca 2014.

Tijekom druge sjednice UV Zavoda, održane 23. prosinca 2014. godine usvojen je sljedeći

Zaključak

 1. Tekst Statuta je usvojen i isti će biti dostavljen Vladi RH na suglasnost.

 

Sjednice održane u 2015. godini

3. sjednica Upravnog vijeća, održana 8. siječnja 2015.

Tijekom treće sjednice UV Zavoda, održane 8. siječnja 2015. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Zapisnici sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno su usvojeni.
 2. Sve predložene izmjene u konačnom tekstu Poslovnika o radu Upravnog vijeća jednoglasno su usvojene, a ako se javi još kakva potreba za izmjenama i dopunama Poslovnika, koja bi se uočila tijekom rada Upravnog vijeća, ista će se unijeti.
 3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa prilozima jednoglasno je donesen.
 4. Upravno vijeće, budući da su ispunjeni svi preduvjeti iz Zakona o zaštiti na radu i Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, donosi Odluku kojom se predlaže nadležnom ministru da u najkraćem roku pokrene postupak raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto s posebnim ovlastima – ravnatelj/ica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
 5. Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave jednoglasno je donesen.
 6. Odluka o naknadi za rad Upravnog vijeća članova upravnog vijeća jednoglasno je donesena.
 7. Pod točkom razno nije bilo rasprave osim pružanja informacija o poduzetim aktivnostima koje je privremena ravnateljica poduzela od posljednje sjednice UV.
4. sjednica Upravnog vijeća, održana 5. veljače 2015.

Tijekom četvrte sjednice UV Zavoda, održane 5. veljače 2015. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno je usvojen
 2. Usvojen plan aktivnosti rada Zavoda za naredno razdoblje

 

5. sjednica Upravnog vijeća, održana 19. veljače 2015.

Tijekom pete sjednice UV Zavoda, održane 19. veljače 2015. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno je usvojen.
 2. Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno su usvojene.
 3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa prilozima jednoglasno je donesen.
 4. Za privremenog „kontrolora isplate“ i „ovjerovitelja isplate“ imenovani su gospođa Marina Kasunić Peris i gospodin Krunoslav Vidić.
 5. Odluka o godišnjem financijskom izvještaju za 2014. godinu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno je donesena.
 6. Odluka o financijskom planu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu jednoglasno je donesena.
 7. Privremena ravnateljica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, gospođa Ana Šijaković, idući će tjedan informirati UV o službenom početku rada ZUZR.
 8. Privremena ravnateljica i UV ZUZR na vrijeme će dobiti osobu koja će im pružati administrativnu, pravnu i stručnu pomoć.
6. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. ožujka 2015.

Tijekom šeste sjednice UV Zavoda, održane 23. ožujka 2015. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Izmijenjeni Zapisnik sa 5. sjednice UV Zavoda jednoglasno je prihvaćen.
 2. Izmijenjeni Ugovora o radu za radno mjesto ravnatelja jednoglasno je prihvaćen i potpisan od strane ravnatelja Zavoda, gospodina Vitomira Begovića, i predsjednice UV Zavoda, gospođe Admire Ribičić.
 3. Informacija o imenovanju ravnatelja Zavoda jednoglasno je prihvaćena, dok je  prezentacijom Programa rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu jednoglasno donesena odluka da je navedeni dokumenta podložan promjenama te da će se raditi na njegovu boljitku.
 4. Informacija o aktivnostima oko početka rada Zavoda jednoglasno je prihvaćena.
 5. Odluka o stavljanju van snage prethodne Odluke i donošenje Odluke o imenovanju kontrolora i ovjerovitelja isplate na zahtjevu za plaćanje u sustavu Državne riznice jednoglasno je prihvaćenja i potpisana.
 6. Izmijenjena Odluka o visini i načinu isplate novčane naknade za rad u Upravnom vijeću članovima Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćena.
 7. Pod točkom razno nije bilo rasprave osim što je gospođa Ribičić najavila iduću sjednicu UV Zavoda u drugom tjednu mjeseca travnja.
7. sjednica Upravnog vijeća, održana 8. travnja 2015.

Tijekom sedme sjednice UV Zavoda, održane 8. travnja 2015. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća prijedlog Izmjena Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu  te će isti  putem Ministarstva rada i mirovinskog sustava  biti dostavljen Vladi Republike Hrvatske na davanje suglasnosti.

8. sjednica Upravnog vijeća, održana 10. travnja 2015.

Tijekom osme sjednice UV Zavoda, održane 10. travnja 2015. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o  ovlastima ravnatelja  za provođenje postupka bagatelne nabave.

9. sjednica Upravnog vijeća, održana 13. travnja 2015.

Tijekom devete sjednice UV Zavoda, održane 13. travnja 2015. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća prijedlog Izmjena Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu  te će isti  putem Ministarstva rada i mirovinskog sustava  biti dostavljen Vladi Republike Hrvatske na davanje suglasnosti.

10. sjednica Upravnog vijeća, održana 28. travnja 2015.

Tijekom 10. sjednice UV Zavoda, održane 28. travnja 2015. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.

11. sjednica Upravnog vijeća, održana 27. svibnja 2015.

Tijekom 11. sjednice UV Zavoda, održane 27. svibnja 2015. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu i Prijedlog Plana nabave Zavoda za 2015. godinu.

12. sjednica Upravnog vijeća, održana 17. lipnja 2015.

Tijekom 12. sjednice UV Zavoda, održanje 17. lipnja 2015. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvajaju zapisnici s 6, 7, 8, 9, 10 i 11. sjednice UV, te informacija ravnatelja o realizaciji zaključaka s navedenih sjednica UV.
 2. Prihvaća se informacija o aktivnostima na provedbi javnog natječaja za zapošljavanje u ZUZNR.
 3. Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
13. sjednica Upravnog vijeća, održana 10. rujna 2015.

Tijekom 13. sjednice UV Zavoda, održane 10. rujna 2015. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći:

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda i izvješće o realizaciji zaključaka.
 2. Prihvaćena je informacija o aktivnostima na provedbi javnog natječaja za zapošljavanje u ZUZNR.
  1. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu,
  2. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o radu ZUZNR,
  3. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o zaštiti na radu ZUZNR,
  4. Jednoglasno je prihvaćen Etički kodeks radnika ZUZNR,
  5. Jednoglasno je prihvaćen Poslovnik o radu stručnog vijeća ZUZNR,
  6. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o uredskom poslovanju ZUZNR,
  7. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o kućnom redu i kodeksu odijevanja radnika u ZUZNR,
  8. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ZUZNR,
 3. Jednoglasno je prihvaćena Odluka o donošenju financijskog plana za razdoblje 01-03/2016.
 4. Jednoglasno su prihvaćene usklađene izmjene Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave.
14. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. studenoga 2015.

Tijekom 14. sjednice UV Zavoda. održane 20. studenoga 2015. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći:

  Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda i izvješće o realizaciji zaključaka.
 2. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
 3. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava ZUZNR.
 4. Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne ZUZNR.
 5. Primljene su na znanje određene informacije o aktivnostima Zavoda.

 

Sjednice održane u 2016. godini

15. sjednica Upravnog vijeća, održana 11. veljače 2016.

Tijekom 15. sjednice UV Zavoda, održane 11. veljače 2016. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći:

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Prihvaća se informacija o javnom natječaju od 16. prosinca 2015. godine za zapošljavanje na upražnjenim i nepopunjenom radnom mjestu u Zavodu.
 3. Jednoglasno se prihvaća Plan rada Zavoda za 2016. godinu.
 4. Prihvaća se informacija o Godišnjem financijskom izvješću Zavoda za 2015. godinu i jednoglasno donosi Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Zavoda za 2015. godinu.
 5. Jednoglasno se donosi Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za 2015. godinu.
 6. Prihvaća se informacija o izradi prijedloga Financijskog plana Zavoda za 2016.    godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu u skladu s pripremom Državnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018.

 

16. sjednica Upravnog vijeća, održana 29. ožujka 2016.

Tijekom 16. sjednice UV Zavoda, održane 29. ožujka 2016. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaća Financijski plan Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i jednoglasno donosi Odluka o usvajanju Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
 3. Jednoglasno se prihvaća Plan nabave Zavoda za 2016. godinu i jednoglasno donosi Odluka o usvajanju Plana nabave Zavoda za 2016. godinu.
17. sjednica Upravnog vijeća, održana 02. svibnja 2016.

Tijekom 17. sjednice UV Zavoda, održane 02. svibnja 2016. godine usvojen je sljedeći

 Zaključak

 1. Prihvaća se  Prijedlog Pravilnika o godišnjoj nagradi za novinarski rad u području zaštite na radu.
18. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. svibnja 2016.

Tijekom 18. sjednice UV Zavoda, održane 20. svibnja 2016. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvajaju zapisnici s 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se donosi Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu.
 3. Jednoglasno je prihvaćena informacija o radnom prijedlogu Odluke o visini naknade za rad članovima komisije za obavljanje stručnog nadzora nad radom ovlaštene osobe i revizije danih ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.
 4. Jednoglasno je prihvaćena informacija o radnom prijedlogu Odluke o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja osoba za poslove zaštite na radu.
 5. Jednoglasno je prihvaćena informacija o analizi korištenja vozila za službene potrebe prema određenim modelima.
19. sjednica Upravnog vijeća, održana 6. lipnja 2016.

Tijekom 19. sjednice UV Zavoda, održane 6. lipnja 2016. godine usvojena je sljedeća

ODLUKA

Jednoglasno se prihvaća Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

20. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. studenoga 2016.

Tijekom 20. sjednice UV Zavoda, održane 14. studenoga 2016. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu (Mjere privremene obustave i rebalans) i jednoglasno donosi Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu.
 3. Jednoglasno se usvaja Informacija o aktivnostima Zavoda tijekom 2016. godine.
21. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. prosinca 2016.

Tijekom 21. sjednice UV Zavoda, održane 14. prosinca 2016. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaća Plan rada Zavoda za 2017. godinu.
 3. Jednoglasno se prihvaća Odluka o I. Izmjenama Plana nabave Zavoda za 2016. godinu (sukladno Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu).
 4. Jednoglasno se prihvaća Financijski plana Zavoda za razdoblje 2017. – 2019..
 5. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.
 6. Jednoglasno se prihvaća zamjena predsjednice UV Zavoda.
 7. Jednoglasno se prihvaća Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Upravnog vijeća ZUZNR.

 

Sjednice održane u 2017. godini

22. sjednica Upravnog vijeća, održana 3. siječnja 2017.

Tijekom 22. sjednice UV Zavoda, održane 3. siječnja 2017. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu zbog odobravanja preraspodjele sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu unutar razdjela 086 (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava).
23. sjednica Upravnog vijeća, održana 30. siječnja 2017.

Tijekom 23. sjednice UV Zavoda, održane 30. siječnja 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaća Odluka o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja ZUZNR za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
 3. Jednoglasno se prihvaća Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ZUZNR za 2016. godinu.
 4. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o realizaciji Financijskog plana ZUZNR za 2016. godinu.
 5. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ZUZNR za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
 6. Jednoglasno se prihvaća Odluka o donošenju Plana nabave ZUZNR za 2017. godinu.
 7. Jednoglasno se prihvaća Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.
24. sjednica Upravnog vijeća, održana 15. veljače 2017.

Tijekom 24. sjednice UV Zavoda, održane 15. veljače 2017. godine usvojeni su  po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se prihvaća Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabave Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu.
25. sjednica Upravnog vijeća, održana 23. veljače 2017.

Tijekom 25. sjednice UV Zavoda, održane 23. veljače 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Pravilnika o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
26. sjednica Upravnog vijeća, održana 14. ožujka 2017.

Tijekom 26. sjednice UV Zavoda, održane 14. ožujka 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se prihvaća Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
27. sjednica Upravnog vijeća, održana 16. svibnja 2017.

Tijekom 27. sjednice UV Zavoda, održane 16. svibnja 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvajanja zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se donosi Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu.
 3. Jednoglasno se prihvaća Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu zbog odobravanja preraspodjele sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu unutar razdjela 086 zbog isplate regresa.
28. sjednica Upravnog vijeća, održana 17. srpnja 2017.

Tijekom 28. sjednice UV Zavoda, održane 17. srpnja 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvajanja zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.
29. sjednica Upravnog vijeća, održana 16. listopada 2017.

Tijekom 29. sjednice UV Zavoda, održane 16. listopada 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1.  Jednoglasno se usvaja zapisnik s 28. sjednice UV ZUZNR,
 2. Jednoglasno se usvajaju Izmjene i dopune Financijskog plana ZUZNR za 2017. godinu,
 3. Jednoglasno se usvaja Financijski plan ZUZNR za razdoblje 2018.-2020.,
 4. Jednoglasno se usvajaju Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ZUZNR,
 5. Jednoglasno se usvajaju Izmjene i dopune Pravilnika o radu ZUZNR,
 6. Jednoglasno se usvaja tumačenje članka 62. Pravilnika o radu ZUZNR,
 7. Jednoglasno se daje Suglasnost za pokretanje jednostavne nabave za projekt „Unapređivanje zaštite na radu“,
 8. Jednoglasno se prima na znanje informacija o aktualnoj kadrovskoj problematici u ZUZNR, i informacija o izboru predstavnika radnika u UV ZUZNR.
30. sjednica Upravnog vijeća, održana 20. prosinca 2017.

Tijekom 30. sjednice UV Zavoda, održane 20. prosinca 2017. godine usvojeni su po pojedinim točkama dnevnog reda sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća Zavoda,
 2. Jednoglasno se usvaja Prijedlog Plana rada Zavoda za 2018. godinu,
 3. Jednoglasno se usvaja Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjene Plana nabave Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu,
 4. Jednoglasno se usvajaju Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu – preraspodjela prema zahtjevu Ministarstva financija,
 5. Jednoglasno se usvaja Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjene Plana nabave Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu,
 6. Jednoglasno se usvaja Prijedlog Odluke o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu za 2018. godin.

 

Sjednice održane u 2018. godini

31. sjednica Upravnog vijeća, održana 15. siječnja 2018.

Na 31. sjednici UV Zavoda, održanoj 15. siječnja 2018. godine usvojen je sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
32. sjednica Upravnog vijeća, održana 31. siječnja 2018.

Na 32. sjednici UV Zavoda, održanoj 31. siječnja 2018. godine usvojen je sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju godišnjeg Financijskog izvještaja ZUZNR za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ZUZNR za 2017. godinu.
33. sjednica Upravnog vijeća, održana 4. travnja 2018.

Na 33. sjednici UV Zavoda, održanoj 4. travnja 2018. godine usvojen je sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim radnim mjestima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
34. sjednica Upravnog vijeća, održana 11. svibnja 2018.

Na 34. sjednici UV Zavoda, održanoj 11. svibnja 2018. godine usvojeni su sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 30., 31., 32. i 33. sjednice UV ZUZNR,
 2. Jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Izvješća o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu,
 3. Jednoglasno je donesena odluka o pokretanju sudskih postupaka radi naplate potraživanja.
35. sjednica Upravnog vijeća, održana 24. srpnja 2018.

Na 35. sjednici UV Zavoda, održanoj 24. srpnja 2018. godine usvojeni su sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju očitovanja na mišljenje Ministarstva zdravstva i drugih pristiglih mišljenja u vezi prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu.
 2. Jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Izvješća o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu.
36. sjednica Upravnog vijeća, održana 27. rujna 2018.

Na 36. sjednici UV Zavoda, održanoj 27. rujna 2018. godine usvojen je sljedeći

Zaključak

 1. Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim radnim mjestima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
37. sjednica Upravnog vijeća, održana 09. studenoga 2018.

Na 37. sjednici UV Zavoda, održanoj 09. studenoga 2018. godine usvojeni su sljedeći

Zaključci

 1. Jednoglasno se usvajaju zapisnici sa 34., 35. i 36. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
 2. Jednoglasno se prihvaća Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu.