POPIS NOVIH PROPISA (2018.):

POPIS NOVIH PROPISA (2017.):

 

Propisi koji su prestali važiti:

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (»Narodne novine«, br. 91/15)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (»Narodne novine«, br. 91/15)

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 13/09 i 75/13)

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine«, br. 117/12. i 90/14.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, broj 32/15. i 97/15.)

Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.)– članci 22., 23. i 24. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07.) u dijelu u kojem se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari.

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (NN broj 55/16.)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 125/08., 55/09., 119/09. i 94/13.)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjestajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84. i 59/96.)