Stalno stručno usavršavanje stručnjaka ZNR: RAZVIJATI I UNAPREĐIVATI ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Nakon prethodnog temeljitog rada i pripreme na dva izuzetno posjećena skupa u Zagrebu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu predstavio je model stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu. Time je po prvi puta u proteklih 28 godina iskazana konkretna namjera uspostave sustavnog pristupa podizanju stručnosti osoba koje rade ovaj zahtjevan i odgovoran posao.

Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka za zaštitu na radu, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti. Zaštita na radu nije izolirano područje, njena učinkovita organizacija i provedba izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, na mirovinski sustav kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu, zaštita na radu doprinosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge te na smanjivanje naknada i troškova skrbi.

U ranijim istraživanjima problematike rada stručnjaka zaštite na radu oni sami istaknuli su potrebu planiranja i provedbe sustavnih promjena i unapređenja, među kojima su najznačajnije one vezane uz mogućnost dodatnog školovanja i stručnog usavršavanja iz zaštite na radu, kao i unapređenje informacijske povezanosti stručnjaka zaštite na radu i drugih dionika.

Osnivanjem i početkom rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje nacionalne javne ustanove nadležne za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, započeo je konkretan i ozbiljan rad na oblikovanju odgovarajućeg modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Izrađen je radni prijedlog dopuna sadašnjeg Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita s poglavljem i prilozima koji uključuju stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, praćenje i vrednovanje. Namjera je odgovarajućim normativnim rješenjem pružiti prijeko potrebnu prisilu, odnosno vanjsko motivacijsko sredstvo koje omogućava konkretno rješenje za pomak na bolje ka unapređivanju zaštite na radu.

Kako raspoloživi podaci ukazuju na daljnji trend rasta broja ozljeda na radu, uključivo i onih sa smrtnim posljedicama logično je zaključiti da jedna od ključnih mjera u prevenciji rizika  mora biti i stalno stručno usavršavanje stručnjaka za zaštitu na radu, ali i svih drugih dionika; poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i samih radnika putem osposobljavanja za rad na siguran način.

Ukazuje se potrebitim u narednom razdoblju prilagoditi sadržaj i način pripreme i polaganja ispita za stručnjake za zaštitu na radu.

Nezamjenjiva je i važna uloga stručnjaka zaštite na radu a time i potreba njihovog stalnog stručnog usavršavanja kao i osiguranja njihovog odgovarajućeg statusa u radnim sredinama i društvu.

Stručnjak zaštite na radu mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu, mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor i poduzimati potrebne mjere te surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Svrha stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu je stjecanje i nadograđivanje znanja iz područja zaštite na radu kroz kvalitetne programe, stjecanje dodatnih znanja i vještina u skladu s razvojem novih tehnologija. Sadržaji edukativnih programa moraju biti verificirani kao i predavači, programi dostupni svim stručnjacima i besplatni, bez plaćanja kotizacija. Putem informacijskog sustava zaštite na radu namjera je između ostalog omogućiti stručnjacima brzu razmjenu praktičnih iskustava, primjenu dobre prakse i na takav praktičan način unapređivanje cjelokupnog sustava zaštite na radu.

Svakako su poučna i iskustva iz susjedne nam Republike Slovenije.Tamošnjim propisima je uređeno trajno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i isto se primjenjuje od 2012. godine. Poslodavac je obvezan stručnjaku zaštite na radu omogućiti trajno stručno usavršavanje, odnosno nadogradnju znanja te ukoliko ne ispuni tu obvezu može ga se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 – 40.000 €. Tijekom usavršavanja stručnjaci zaštite na radu moraju prikupiti 100 kreditnih bodova u razdoblju od 7 godina ili u protivnom gube radnu dozvolu za obavljanje tih poslova. U Republici Sloveniji stručnjaci sigurnosti i zaštite na radu pohađaju programe A, B ili C što ovisi o razini obrazovanja stručnjaka zaštite na radu i broju zaposlenih radnika u tvrtki u kojoj obavljaju poslove sigurnosti i zaštite.

Znanje, vještine, kompetencije i odgovornost stručnjaka za zaštitu na radu temelj su za siguran i zdrav rad.

Stručnjaci za zaštitu na radu pružili su punu podršku institucionalnom i sustavnom uređenju stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

U 2019. godini predstoji zadaća da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provede postupak donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita kao i donošenje izrađenog Pravilnika o informacijskom sustavu zaštite na radu, kako bi se pristupilo praktičnoj provedbi programa stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu.