Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme – stranci

Stipulacija odredbe članka 12. stavka 7. točke 3. Zakona o radu „ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom“, a koja propisuje mogućnost trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine, prvenstveno se odnosi na slučajeve kada je posebnim propisom određeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u duljem trajanju, nego to propisuju odredbe Zakona.

No, poslodavac koji zapošljava stranog državljanina, odnosno stranca koji ima dozvolu za boravak i rad, mora voditi računa da prilikom zasnivanja radnog odnosa s takvim radnikom, ispuni preduvjet valjane dozvole, sukladno odredbama Zakona o strancima, koju mora imati u svojoj dokumentaciji tijekom cijelog razdoblja trajanja radnog odnosa.

Dakle, poslodavci mogu s takvim radnicima odnosno stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad, sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme s unaprijed utvrđenim rokom trajanja ugovora, koji će se u pravilu vezati uz rok važenja dozvole, uzimajući u obzir da su uvjeti rada i uvjeti boravka po Zakonu o strancima u međusobnoj povezanosti.

Upravo radi međuovisnosti uvjeta rada i uvjeta boravka stranaca propisanih Zakonom o strancima, te ograničenog karaktera trajanja odobrenja takvog privremenog boravka, mišljenja smo kako navedeno predstavlja objektivni razlog, u smislu citirane odredbe članka 12. stavka 7. točke 3. Zakona, sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupnom trajanju dužem od tri godine. No, iznimka od općeg pravila o vremenskom trajanju ugovora o radu na određeno vrijeme stranih državljana, ne odnosi se na broj ugovora o radu, već isključivo na njihovo trajanje.

Završno, navodimo kako nema zapreke da se sa stranim radnikom sklopi i ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pri čemu će za zakonitost rada i boravka biti od presudne važnosti dozvola koja se takvom radniku izdaje u skladu sa Zakonom o strancima, pa bi u slučaju ne odobravanja daljnjeg boravka u Republici Hrvatskoj, to mogao biti razlog za izvanredno otkazivanje takvog ugovora o radu (jer je nastupila osobito važna činjenica zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć).