Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme – stranci

Stipulacija odredbe članka 12. stavka 3. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu: Zakon), koja propisuje najduže dozvoljeno (tri godine) ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, odnosno „kada je zbog nekih drugih objektivnih razloga to dopušteno zakonom“, prvenstveno se odnosi na slučajeve kada je posebnim propisom određeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u duljem trajanju, nego to propisuju odredbe Zakona.

No, poslodavac koji zapošljava stranog državljanina, u ovom slučaju stranca koji ima dozvolu za boravak i rad, mora voditi računa da prilikom zasnivanja radnog odnosa s takvim radnikom, ispuni preduvjet valjane dozvole, sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20), koju mora imati u svojoj dokumentaciji tijekom cijelog razdoblja trajanja radnog odnosa.

Dakle, poslodavci će u pravilu s takvim radnicima odnosno stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad, sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme s unaprijed utvrđenim rokom trajanja, koji će se u pravilu vezati uz rok važenja dozvole, uzimajući u obzir da su uvjeti rada i uvjeti boravka po Zakonu o strancima u međusobnoj povezanosti.

Nadalje, iako odredbe Zakona o strancima ne predviđaju sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju duljem nego to propisuju odredbe Zakona, mišljenja smo kako je u slučaju zapošljavanja radnika-stranih državljana koji imaju dozvolu za boravak i rad, moguće sklapanje više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme čije je ukupno trajanje neprekinuto duže od tri godine.

Upravo radi međuovisnosti uvjeta rada i uvjeta boravka stranaca propisanih Zakonom o strancima, te ograničenog karaktera trajanja odobrenja takvog privremenog boravka, mišljenja smo kako navedeno predstavlja objektivni razlog, u smislu citirane odredbe članka 12. stavka 3. Zakona, sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupnom trajanju duljem od tri godine.

Završno, navodimo kako nema zapreke da se sa takvim radnikom sklopi i ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pri čemu će naravno, za zakonitost rada i boravka biti od presudne važnosti dozvola koja se takvom radniku izdaje u skladu sa Zakonom o strancima, pa bi u slučaju ne odobravanja daljnjeg boravka u Republici Hrvatskoj, to mogao biti razlog za izvanredno otkazivanje takvog ugovora o radu.