Nacionalno vijeće

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu osnovano je Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine», broj 120/14., 53/15., 51/16. i 43/17.) kao savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svojeg djelokruga rada Nacionalno vijeće:

  1. prati, analizira i ocjenjuje sustav i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske te predlaže potrebne promjene;
  2. prati učinke primjene Zakona o zaštiti na radu, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj štite sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihove promjene, kao i njihovo usklađivanje s međunarodnim propisima;
  3. daje mišljenje na nacrte iskaza o procjeni učinaka propisa i na nacrte prijedloga propisa iz područja zaštite na radu;
  4. predlaže mjere za unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj;
  5. sudjeluje u organiziranju obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu;
  6. obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

U Nacionalno vijeće imenovano je sedam članova, a čine ga ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu po svojoj funkciji te dva predstavnika koje predlaže ministar nadležan za rad i po dva predstavnika poslodavaca i sindikata koje predlažu udruge poslodavaca i sindikata kojima je reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini prema posebnom propisu. Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Nagrade i priznanja

Priznanje (Foto:zuznr)