ILO

Zaštita radnika od ozljeda na radu, bolesti i nepovoljnih uvjeta na radu u središtu je djelovanja Međunarodne organizacije rada (MOR, engl. International Labour Organisation – ILO), od njezina osnutka 1919. godine.

Budući da se neprestano mijenjanju radni postupci a time i radni uvjeti MOR svoje aktivnosti prilagođava promijenjenim potrebama. Primjerice, svjedoci smo tehnoloških promjena, i u razvijenim industrijskim zemljama i u zemljama u razvoju. Nove tehnologije mogu poboljšati radne uvjete, npr. smanjiti pojavu teškoga rada, no istodobno mogu uzrokovati nove rizike koji zahtijevaju donošenje novih zaštitnih mjera protiv opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Zemlje koje se naglo industrijaliziraju trebaju uspostaviti i ojačati politiku i odgovarajuće ustanove koje će propisanim standardima osigurati uvjete za primjeren život radnika, njegov osjećaj dostojanstva i sigurnosti. U zajednicama u koje ulaze u postindustrijsko razdoblje radnici imaju drukčiji odnos prema radu. Istodobno je gospodarskom krizom posljednjih godina oslabljen položaj raznih skupina nekvalificiranih radnika posljedica čega su niske zarade, nesiguran posao i teški radni uvjeti. MOR tako svoje aktivnosti prilagođava potrebama.

Međunarodni program za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline

Još 1976. godine MOR je donio Međunarodni program za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline (International Programme for the Improvement of Working Conditions and Environment – PIACT). Program je donesen na zahtjev Međunarodne konvencije o radu nakon što je prethodno provedeno opsežno savjetovanje s državama članicama.

Cilj Međunarodnog programa za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline je potaknuti države članice da odrede jasne ciljeve u poboljšavanju radnih uvjeta i radne okoline, poticati primjenu relevantnih normi MOR-a, te pomagati vladama i organizacijama poslodavaca i radnika, kao i neovisnim ustanovama, u njihovu nastojanju da unaprijede radne uvjete i smanje broj ozbljeda na radu i bolesti vezanih uz rad. Svrha Programa je stvaranje sigurnog i zdravog radnog mjesta, te poboljšanje kvalitete ukupnih radnih uvjeta

Međunarodni program za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline uključuje sigurnost i zdravstvenu zaštitu u radnome procesu i na radnome mjestu, ergonomiju, radne sate i druge probleme povezane s radnim vremenom, organizaciju rada i sadržaj radnoga mjesta, radne uvjete i izbor tehnologije, objekte socijalnog osiguranja i životni okoliš, ako su povezani s radom. U svojim aktivnostima Program ne uzima u obzir samo niz činitelja koji utječu na položaj radnika i radnica, već i sva institucionalna sredstva (zakonodavstvo, uređivanje odnosna područja rad i inspekcije, kolektivno pregovaranje i druge oblike sudjelovanja radnika i poslodavaca kojima se mogu ostvariti poboljšanja).

Program je 1982. godine ocijenjen na tripartitnom savjetničkom sastanku te 1984. godine na Međunarodnoj konferenciji o radu, koja je donijela rezoluciju i zaključke o budućim akcijama na području radnih uvjeta i radne sredine. Temeljna načela istaknuta na konferenciji uključuju i primjedbu da je „poboljšanje radnih uvjeta i okruženja bitan element u provođenju socijalne pravde“.

Tripartitnost za poboljšanje radnih uvjeta

U skladu sa zaključcima Međunarodne konferencije o radu iz 1984. godine, MOR u sklopu Međunarodnog programa za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline nastoji svojim akcijama poticati tripartitnost u oblikovanju i primjeni državne politike koja obuhvaća poboljšanje radnih uvjeta i radne sredine, te upozoriti na potrebu proširenja područja socijalne zaštite. Radnici zaposleni u malim i srednjim poduzećima, radnici zaposleni kod kuće, privremeno, povremeno i sezonski zaposleni radnici, skupine su na koje je posebno teško primjenjivati uobičajene mjere socijalne zaštite. Stoga Međunarodni program za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline nastoji potaknuti uvođenje novih pristupa radi djelotvornije zaštite. Program također naglašava utjecaj tehnoloških promjena na prirodu poslova i na zdravstvenu zaštitu i sigurnost na radu, vodeći istodobno računa o dobro poznatim ali katkad zanemarenim opasnostima i rizicima koje uzrokuju posebne vrste opreme, tvari ili procesa.

Raznolike aktivnosti koje MOR provodi u sklopu Međunarodnog programa za unapređivanje radnih uvjeta i radne okoline, a prema potrebi i u suradnji s drugim organizacijama, uključuju pripremu međunarodnih radnih normi, prikupljanje potpune dokumentacije o propisima i praksi u raznim zemljama, istraživanje i neposrednu pomoć vladama ili organizacijama poslodavaca i sindikatima, posebno u zemljama u razvoju. Osobit se naglasak stavlja na aktivnosti u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem podataka, uzimajući u obzir različite potrebe državnih agencija, sindikata, organizacija poslodavac, ustanova za istraživački rad i ostale sudionike u poboljšanju radnih uvjeta i radne okoline.

Na državnoj razini poboljšanje radnih uvjeta i radne sredine može uključivati odgovarajuće mjere u vezi s:

  • Boljim projektiranjem, korištenjem i održavanjem radnih mjesta, strojeva i opreme;
  • Umorom i radnim stresom;
  • Fizičkim radnim okolišem i negativnim utjecajem na fizičke, kemijske i biološke činitelje kao što su buka, vibracija, zagađivanje atmosfere, radijacija, sanitarije, vrućina, vlaga i osvjetljenje;
  • Prilagođavanjem rada i radnih mjesta značajkama i kapacitetu radnika putem ergonomije i poboljšanja organizacije rada;
  • Dužinom i rasporedom radnoga vremena;
  • Motivacijom i zadovoljstvom radnika i potpunim korištenjem njihova potencijala, uključujući korištenje znanja / vještina, izglede za razvoj karijere, komunikacije i suradnje među radnicima te savjetovanje s radnicima o odlukama koje se tiču njihovih radnih uvjete i okoliša;
  • Osiguranjem, u skladu s potrebama, objekata socijalnog osiguranja i usluga, npr. objekata društvene prehrane i drugih prehrambenih usluga, stanova za radnike, prijevoza i objekata za brigu o djeci;
  • Proizvodnjom i uporabom opasnih tvari;

Hitnost, složenost i raznolikost problema na području radnih uvjeta i radne sredine zahtijeva uvođenje promjena i usmjeravanje na prioritetne probleme. Sindikati, kao i organizacije poslodavaca, zajednički moraju odigrati važnu ulogu na državnoj razini. Učinkovitost mjera koje će se poduzimati ovisit će o radnjama koje poduzimaju poslodavci i radnici i njihove organizacije.