EU-OSHA

Europska agencija za zaštitu na radu – EU-OSHA (puni engleski naziv: European Agency for Safety and Health at Work) informacijska je agencije Europske unije, osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. godine.

Svojim radom EU-OSHA pridonosi Strateškom okviru Europske komisije za područje sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020.  i drugim bitnim strategijama i programima EU-a kao što je Europa 2020. Rad EU-OSHA usmjeren je na to da europska radna mjesta učini sigurnijima, zdravijima i produktivnijima, a sve u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Europska agencija za zaštitu na radu promiče kulturu prevencije rizika radi poboljšanja uvjeta rada u Europi.

Cilj Agencije je tijelima Zajednice, državama članicama, socijalnim partnerima i onima koji se bave pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu pružiti korisne tehničke, znanstvene i ekonomske podatke s tog područja, kako bi potaknuli poboljšanja u radnoj okolini, u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika, kako je predviđeno u Ugovoru i uzastopnim strategijama i akcijskim programima Zajednice u pogledu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu (čl. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94).

Misija EU-OSHA

Razvijamo, prikupljamo i pružamo pouzdane i bitne informacije, analizu i alate za unapređenje znanja, podizanje svijesti te razmjenu informacija i primjera dobre prakse iz sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) koje će poslužiti osobama uključenima u sigurnost i zdravlje na radu.

Vizija EU-OSHA

Steći prepoznatljivost kao vodeće tijelo za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u Europi utemeljeno na tripartizmu, sudjelovanju i razvoju kulture prevencije rizika za sigurnost i zdravlje na radu radi osiguranja pametnog, održivog, produktivnog i uključivog gospodarstva.

Ključne aktivnosti EU-OSHA

 • Kampanje za zdrava radna mjesta – dvogodišnjim kampanjama podiže se svijest o temama iz sigurnosti i zdravlja na radu diljem Europe
 • Projekt internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) – malim i srednjim poduzećima omogućeni su internetski alati za procjenu rizika kako bi proveli procjenu rizika i upravljali njima na radnome mjestu
 • Istraživanje ESENER – ovo opsežno istraživanje pruža prikaz načina na koji se na europskim radnim mjestima upravlja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima
 • OSHwiki – suradnička internetska enciklopedija točnih i pouzdanih informacija o sigurnosti i zdravlju na radu
 • Projekti predviđanja – ciljanim projektima predviđanja ističu se i proučavaju novi rizici i rizici u nastajanju u okviru sigurnosti i zdravlja na radu
 • Pregledi sigurnosti i zdravlja na radu – EU-OSHA omogućuje preglede posebnih tema o sigurnosti i zdravlju na radu, te određuje prioritete
 • Filmovi o NAPU – niz kratkih i jednostavnih neverbalnih filmova o važnim temama iz sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima

Način rada EU-OSHA

 • Kampanje – podizanje svijesti i pružanje informacije o važnosti zdravlja i sigurnosti na radu za radnike, pojedinačna poduzeća i europske političke ciljeve
 • Prevencija rizika – oblikovanjem i olakšavanjem razvoja praktičnih instrumenata za mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća kojima im se pomaže u procjeni rizika na radnom mjestu te u dijeljenju znanja i dobre prakse iz sigurnost i zdravlja na radu
 • Partnerstva – s vladama, organizacijama poslodavaca i radnika, tijelima i mrežama EU-a te privatnim poduzećima. Mreža središnjica EU-OSHA je ključna za uspjeh djelovanja Agencije
 • Istraživanje – utvrđivanje i procjena novih rizika i rizika u nastajanju na mjestima rada te integracija sigurnosti i zdravlja na radu u područja kao što su obrazovanje, javno zdravlje i istraživanje

Tripartitnost i nacionalne središnjice

EU-OSHA je tripartitna organizacija koja je predana dobroj upravi. Dobra uprava obuhvaća niz elemenata, primjerice, otvorenost i sposobnost pružanja odgovora, transparentnost, sukladnost, djelotvornost, učinkovitost i odgovornost.

EU-OSHA mrežna je organizacija s nacionalnom središnjicom u svakoj državi članici i državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) te državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Time se EU-OSHA-i omogućuje da bude uspješnija u stvaranju zdravijih, sigurnijih i produktivnijih radnih mjesta pružanjem prilika za veću razmjenu informacija.

Nacionalne središnjice, koje svaka vlada imenuje kao EU-OSHA-ina službenog predstavnika u toj državi, u pravilu su nadležna nacionalna tijela za sigurnost i zdravlje na radu te najviše pridonose provedbi EU-OSHA-inih programa rada. Nacionalna središnjica obvezna je uzeti u obzir stajalište socijalnih partnera na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom. Svaka središnjica upravlja vlastitom tripartitnom mrežom koja se sastoji od vladinih tijela i predstavnika radnika i poslodavaca. Nacionalna mreža odražava situaciju u državi članici te je ne utvrđuje EU-OSHA.

Ta mreža pruža početne informacije za rad EU-OSHA-e i mehanizam za širenje proizvoda i informacija nacionalnim dionicima. Osim toga, središnjice su aktivne u planiranju i provedbi kampanja EU-OSHA-e te imenovanju nacionalnih stručnjaka za skupine i seminare Agencije.

Hrvatska nacionalna središnjica

U Republici Hrvatskoj nacionalna kontaktna točka je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, tijelo državne uprave koje, između ostalog, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na unapređivanje sustava zaštite na radu.

U provedbu sigurnosti i zaštite zdravlja uključeni su i drugi institucionalni dionici:

 • Nacionalno vijeće za zaštitu na radu
 • Državni inspektorat
 • Ministarstvo zdravstva
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 • Socijalni partneri (predstavnici radnika: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata; predstavnik poslodavaca: Hrvatska udruga poslodavaca).

Podaci za kontakt hrvatske nacionalne središnjice:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Osoba za kontakt: Marina Prelec (marina.prelec@mrosp.hr)