Prethodni sazivi

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu osnovano je Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine», broj 120/14., 53/15., 51/16. i 43/17.) kao savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svojeg djelokruga rada Nacionalno vijeće:

 1. prati, analizira i ocjenjuje sustav i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske te predlaže potrebne promjene;
 2. prati učinke primjene Zakona o zaštiti na radu, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj štite sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihove promjene, kao i njihovo usklađivanje s međunarodnim propisima;
 3. daje mišljenje na nacrte iskaza o procjeni učinaka propisa i na nacrte prijedloga propisa iz područja zaštite na radu;
 4. predlaže mjere za unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj;
 5. sudjeluje u organiziranju obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu;
 6. obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

U Nacionalno vijeće imenovano je sedam članova, a čine ga ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu po svojoj funkciji te dva predstavnika koje predlaže ministar nadležan za rad i po dva predstavnika poslodavaca i sindikata koje predlažu udruge poslodavaca i sindikata kojima je reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini prema posebnom propisu. Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Nagrade i priznanja

Priznanje (Foto:zuznr)

Sjednice:

17. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 08. lipnja 2018.

Na sedamnaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 08. lipnja 2018. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 16. sjednice NV ZNR.
 2. Izvješće o radu NV ZNR za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno.
 3. Plan rada NV ZNR za 2018. godinu jednoglasno je usvojen.
 4. Članovi NV ZNR primili su na znanje Izvješće o radu Inspektorata rada za 2017. godinu te podržavaju prijedloge Inspektorata rada koji bi mogli doprinijeti poboljšanju djelovanja Inspektorata rada.
 5. Članovi NV ZNR primili su na znanje informaciju o realiziranom programu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu od strane Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te su dali punu podršku Zavodu u aktivnostima kojima se promiče svijest o važnosti zaštite na radu.
 6. Članovi NV ZNR očekuju da će se određeni pomaci učiniti putem izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a primjedbe ovog tijela dostavljene su putem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
 7. Zavod za unapređivanje zaštite na radu za sljedeću sjednicu pripremiti će prijedlog izmjena i dopuna propisa u području zaštite na radu.
 8. Zavod za unapređivanje zaštite na radu uputiti će u ime NV ZNR dopis Samostalnoj službi za socijalno partnerstvo u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, s ciljem informiranja o isteklu mandata i provođenja postupka predlaganja i imenovanja predstavnika socijalnih partnera u Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.
 9. Pod točkom razno nije bilo tema za raspravu.
16. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 01. ožujka 2018.

Na šesnaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 01. ožujka 2018. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice NV ZNR.
 2. a) Prijedlog članova Komisije za utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu za 2017. godinu i prijedlog za imenovanje tajnika Komisije jednoglasno je usvojen.
  b) Gospodin Nenad Marinić, kontakt točka za EU OSHA izraditi će program stručnog skupa u prigodi obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu te isti dostaviti članovima NV ZNR na razmatranje najkasnije do 10. ožujka 2018. godine.
  c) Putem razmjene prijedloga elektroničkom poštom članovi NV ZNR do 9. ožujka o.g. izvršiti će izbor konačne verzije plakata za obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu 2018.
 3. Članovi NV ZNR primili su na znanje i podržali aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu povodom obilježavanja 28. travnja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu.
 4. Članovi NV ZNR primili su na znanje informaciju EU OSHA-e vezano uz održavanje kampanja.
15. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 29. studenoga 2017.

Na petnaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 29. studenoga 2017. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice NV ZNR.
 2. Članovi NV ZNR prihvaćaju informaciju o tijeku aktivnosti vezano uz izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu. U smislu Akcijskog plana se slažu s predloženim izmjenama i dopunama, ali smatraju da iste nisu cjelovite. Stoga NV ZNR Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava predlaže da radna skupina nastavi s izmjenama i dopunama dijelova Zakona o zaštiti na radu koji nisu bili obuhvaćeni Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva.
 3. Članovi NV ZNR predlažu pokretanje pripremnih aktivnosti vezano za obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu i skupa koji bi se održao 26. travnja 2018. godine, te da se na sljedećoj sjednici razmotri prijedlog dizajna plakata.
 4. Članovi NV ZNR suglasni su da se u ime NV ZNR ponovno uputi dopis prema HZZO kojim će se tražiti od HZZO da odredi svojeg predstavnika koji će na sjednici NV ZNR prezentirati izvještaj o prihodima i rashodima sredstava za doprinose koje poslodavci mjesečno uplaćuju za zaštitu zdravlja na radu, kako bi se uskladio i odredio termin sjednice NV ZNR o navedenoj temi.
14. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 11. srpnja 2017.

Na četrnaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 11. srpnja 2017. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci: :

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 13. sjednice NV ZNR.
 2. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Inspektorata rada za 2016. godinu i podržani su prijedlozi Inspektorata rada koji bi mogli pridonijeti poboljšanju djelovanja Inspektorata rada.
 3. Članovi NV ZNR prihvatili su informaciju o tijeku aktivnosti vezano za izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu.
13. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 16. ožujka 2017.

Na trinaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 16. ožujka 2017. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci: :

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 12. sjednice NV ZNR.
 2. Jednoglasno je usvojen prijedlog članova Komisije za utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu za 2016. godinu i prijedlog tajnika Komisije.
 3. Članovi NV ZNR prihvatili su informaciju o obilježavanju 28. travnja Nacionalnog dana zaštite na radu u Opatiji i program koji će se realizirati u organizaciji ZUZNR.
 4. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se za člana radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti na radu, kao predstavnik NV ZNR predloži Krešimir Telebec.
 5. Na postavljeni upit dana je informacija o načinu izrade Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva.
12. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 3. siječnja 2017.

Na dvanaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 03. siječnja 2017. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci: :

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 11. sjednice NV ZNR.
 2. Izvješće o radu NV ZNR za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno.
 3. NVZNR prihvaća prijedlog da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pristupi preispitivanju i izmjeni odredbi Zakona o zaštiti na radu kako bi se temeljem toga predložila njegova daljnja poboljšanja. NV ZNR uputiti će poziv dionicima zaštite na radu da iznesu svoja mišljenja u vezi Zakona o zaštiti na radu te da u razumnom roku dostave ista, koje će NVZNR zatim razmotriti i uputiti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
 4. Prihvaća se i upućuje prijedlog MRMS da se javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu objavi na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu od 15. siječnja 2017. godine do 15. ožujka 2017. godine.
 5. Prijedlog Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2017. – 2020. jednoglasno je prihvaćen.
 6. Jednoglasno se prihvaća informacija o provedbi nadzora nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu te se podržava takav način rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
 7. NV ZNR prihvatilo je informaciju o VIII Savjetovanju „Zaštita na radu u regiji Alpe Jadran“ 27. i 28. travnja 2017. godine, te je podržalo da se Nacionalni dan zaštite na radu obilježi u kontinuitetu tog skupa dodjelom priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu.
 8. NV ZNR jednoglasno je usvojilo Plan rada NV ZNR za 2017. godinu.
 9. Nije bilo tema pod točkom razno.
11. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 14. rujna 2016.

Na jedanaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 14. rujna 2016. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 10. sjednice NV ZNR.
 2. Prihvaća se prijedlog da MRMS akceptira prijedloge predstavnika sindikata u prijedlog Nacionalnog programa, u mjeri u kojoj je to moguće, te da se potom dostavi NVZNR na prihvaćanje. NVZNR će nakon toga svoj stav o konačnom prijedlogu Nacionalnog programa dostaviti MRMS-u na daljnje postupanje.
 3. NVZNR podržava sve aktivnosti na obilježavanju Međunarodnog tjedna zaštite na radu te poziva sve članove da daju svoj doprinos u obilježavanju istog.
 4. Nije bilo tema pod točkom razno.
10. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 24. svibnja 2016.

Na desetoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 24. svibnja 2016. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (NV ZNR).
 2. Primljeni su na znanje važniji pokazatelji o radu Inspektorata rada za 2015. godinu.
 3. Informacija o radnom prijedlogu reguliranja vođenja registra, stalnog stručnog usavršavanja i načina vrednovanja te izdavanja, oduzimanja i prestanka odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu je primljena na znanje.
 4. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremit će plan aktivnosti u vezi s donošenjem Nacionalnog programa zaštite na radu 2016.-2020. godine te ga dostaviti NV ZNR za sljedeću sjednicu.
 5. Glede primjene Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme, odnosno tumačenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 26.veljače 2016.godine, zaključeno je da je isto u skladu s pozitivnim propisima.
 6. Dogovoreno je da gospoda Telebec i Begović dogovore i održe radni sastanak s novim ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u vezi s dostavom podataka o ozljedama na radu te daljnje suradnje ovog tijela s HZZO-om.
9. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 7. travnja 2016.
Na 9. sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 7. travnja 2016. u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, doneseni su sljedeći Zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 8. sjednice NV ZNR.
 2. Odluka o prijedlogu imenovanja Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu jednoglasno je usvojena.
 3. Okvirni plan aktivnosti na obilježavanju 28. travnja Nacionalnog dana zaštite na radu jednoglasno je prihvaćen.
 4. Radnu verzija Nacionalnog programa zaštite na radu 2016.-2020. ZUZNR će dostaviti MRMS-u na daljnji postupak.
 5. Jednoglasno je usvojeno da se na sljedeću sjednicu NV ZNR pozove predstavnik Inspekcije rada radi razmatranja određenih pitanja i tumačenja.
8. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 1. ožujka 2016.
Na 8. sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 1. ožujka 2016. u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, doneseni su sljedeći Zaključci:

 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice Nacionalnog vijeća zaštite na radu.
 2. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za 2014. i 2015. godinu jednoglasno je usvojeno.
 3. Plan rada Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za 2016. godinu jednoglasno je usvojen.
 4. Jednoglasno je prihvaćeno da će predstavnici sindikata u Nacionalnom vijeću zaštite na radu dostaviti Zavodu za unapređivanje zaštite na radu prijedloge i dopune radnog teksta Nacionalnog programa zaštite na radu 2016.-2020. do 30. ožujka 2016. kako bi isti mogao biti predmet sljedeće sjednice NV ZNR početkom travnja 2016. godine.
 5. Prijedlog programa obilježavanja 28. travnja Nacionalnog dana zaštite na radu jednoglasno je usvojen.

6.1 Jednoglasno je odlučeno da će Nacionalno vijeće zaštite na radu biti pokrovitelj VI. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Zaštita na radu i zaštita zdravlja.

6.2 Jednoglasno je prihvaćena inicijativa za organiziranjem Savjetovanja Alpe Jadran 2017. na kojem ugledni stručnjaci iz Europske agencije za zaštitu na radu te Austrije, Hrvatske, Slovenije i drugih susjednih zemalja razmjenjuju nove spoznaje i aktualna iskustva iz područja zaštite na radu i medicine rada.

6.3 Primljena je informacija o projektu pod nazivom „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga – SOGRADI“.

6.4 a) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izmijenit će tumačenje da je ovlaštenik poslodavca obvezan svakih pet (5) godina obnavljati usavršavanje, a ne osposobljavanje.

6.4 b) Podržava se aktivnost izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu koja se provodi sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14.) i Zakonu o radu (NN 93/14.), pri čemu se ne priznaje izbor proveden prije stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti na radu.

6.5 Podržava se aktivnost vezana uz izmjenu Nacionalne klasifikacije zanimanja kako bi se u istu uvrstilo zanimanje inženjera sigurnosti i zaštite, te će socijalni partneri imenovati po jednu (1) osobu u radnu skupinu pri Zavodu za unapređivanje zaštite na radu za pripremu prijedloga izmjene Nacionalne klasifikacije zanimanja.

6.6 Jednoglasno je podržana moguća suradnja vezano za konferenciju „OSH BON-TON“

7. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 27. listopada 2015.
Na sedmoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 27. listopada 2015. u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu:

 1. Usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.
 2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će do 10. studenoga 2015. dostaviti Zavodu za unapređivanje zaštite na radu radnu verziju Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje do 2020. godine kako bi Zavod za unapređivanje zaštite na radu do 30. studenoga 2015. godine istu dostavio Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Nakon toga prijedlog Nacionalnog programa zaštite na radu uputit će se Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu.
 3. Ministarstvu zdravlja će Zavodu za unapređivanje zaštite na radu uputiti dopis kojim će se tražiti dostava i uvid u četiri pravilnika kako bi članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu mogli sudjelovati u raspravi.
 4. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu podržava prijedlog za osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu na razini sektora i županija te Grada Zagreb, uz napomenu da se predvide financijska sredstva potrebna za rad i funkcioniranje tih povjerenstava od strane potpisnika odluke o osnivaju Povjerenstva.
 5. Središnje obilježavanje Dana zaštite na radu održat će se 28. travnja 2016. u Zagrebu s početkom u 12,00 sati. Promocija i materijali bit će financijski pokriveni od Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), a organizirat će se i obilježavanje toga dana diljem Republike Hrvatske.
 6. Na određene upite, utvrđena su stajališta Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu vezana uz obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca do 49 zaposlenih. Utvrđena su i stajališta Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu vezana uz priznavanje kontinuiteta u statusu stručnjaka zaštite na radu, zatim je potvrđeno da će se verificirati kontinuirano usavršavanje ovlaštenika poslodavaca.
 7. Članu Nacionalnog vijeća Cvetanu Kovaču odobreno je predstavljanje rada Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu u Makedoniji.
6. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 9. travnja 2015.
Šesta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu održana je 9. travnja 2015. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

 1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu odlučili su da će dobitnici priznanja za postignuća na području zaštite na radu za 2014. godinu biti: Cvetan Kovač, Boris Laškarin i Ivan Mance te kako će se Nacionalni dan zaštite na radu obilježiti će se 28. travnja 2015. s programom koji će početi u 12 sati.
 2. Odlučeno je da osnovni nacrt Nacionalnog programa zaštite na radu 2014.-2020. godine detaljnije razradi i pripremi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
5. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 5. ožujka 2015.
Peta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu održana je 5. ožujka 2015. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

 1. Prihvaćena je informacija o programu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, koji će se obilježiti 28. travnja 2015.
 2. Osnovni nacrt Nacionalnog programa zaštite na radu 2014.-2020. pripremit će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
 3. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu informirano je da je nakon provedenog javnog natječaja ravnateljem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu imenovan Vitomir Begović, a prostori Zavoda se uređuju na novoj adresi u Ulici Ivana Visina br. 1-3.
4. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 17. prosinca 2014.
Četvrta sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu održana je 17. prosinca 2014. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Na njoj je prihvaćen Plan rada Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za 2015. godinu.
3. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 4. prosinca 2014.

Na trećoj sjednici Nacionalnog vijeća koja je održana 4. prosinca 2014. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava:

 1. Utvrđen je Plan rada Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za 2015. godinu;
 2. Predloženo je da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na svojoj web stranici objavi jedinstveni naputak tumačenja propisa iz područja zaštite na radu;
 3. Predloženo je se da se u Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada zadrži minimalni kvalifikacijski okvir;
 4. Predloženo je da se Europskoj agenciji za zaštitu na radu (EU-OSHA) uputi prijedlog za sudjelovanje u savjetovanju Alpe-Adria u Opatiji;
 5. Osnovana je radna skupina Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja će 8. prosinca 2014. započeti s izradom radne strukture za novi Nacionalni program za zaštitu na radu 2014.-2020.

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu na sjednici je informirano o aktivnostima na osnivanju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te su članovi upoznati su s trenutnim stanjem u vezi s aktivnostima na projektu Data Collector.

2. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 5. studenoga 2014.
Na drugoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 5. studenoga 2014. telefonskim putem predloženo je da se u Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao predstavnici udruga poslodavaca i sindikata imenuju Admira Ribičić, iz Hrvatske udruge poslodavaca, i Gordana Palajsa, iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 30. listopada 2014.
Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 30. listopada 2014. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za predsjednika su izabrali Krešimira Telebeca.
 2. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu donijelo je Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća.
 3. Članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu uputit će se Nacionalni program zaštite na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine u elektroničkom obliku kao i Strategija zaštite na radu Europske unije za razdoblje 2015.-2020. godine.