Nacionalni propisi

Opći i posebni propisiZaštita na raduGospodarske djelatnosti

OPĆI PROPISI

Ustav Republike Hrvatske- odabrani članci

Kazneni zakon – odabrani članci

Prekršajni zakon

Zakon o mirenju

Zakon o obveznim odnosima – odabrani članci

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Zakon o radu

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – odabrani članci

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Zakon o listi profesionalnih bolesti

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika – OBRAZAC

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća – OBRASCI

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

TEHNIČKI PROPISI I NORME

Zakon o normizaciji

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

Pravilnik o tlačnoj opremi

Pravilnik o tlačnoj opremi – DIJAGARAM 1-9

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Popis hrvatskih norma za žičare

Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlačnoj opremi

Popis hrvatskih norma za plinske uređaje

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti zraka

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Zakon o državnom inspektoratu

Zakon o zaštiti na radu

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

PROPISI PREMA RIZICIMA

OPASNOSTI

Mehaničke

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA I MJERAMA ZAŠTITE RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA

Električna struja

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

Požar i eksplozija

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Pravilnik o planu zaštite od požara

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o zaštiti od požara kod građenja

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o zaštiti šuma od požara

Pravilnik o zaštiti šuma od požara – PRILOZI

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

Pravilnik o zapaljivim tekućinama

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, protupožarna zaštita

ŠTETNOSTI

Kemijske

Zakon o kemikalijama

Zakon o prijevozu opasnih tvari

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika – OBRASCI 1-2

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika – OBRAZAC 3

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama (NN 73/09)

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 38/08)

Fizikalne

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Biološke

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu

NAPORI