Prijava stručnih ispita iz ZNR

Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu. Kao prilog Pravilniku navedeno je i što sve obuhvaćaju programi za polaganje stručnih ispita.

Ako ste među onima koji se pripremaju za polaganje ispita za stručnjaka za zaštitu na radu svakako provjerite svoje znanje putem kviza i pomoću pitanja i odgovora koje smo pripremili kao smjernice za savladavanje gradiva.

Pristup materijalima za pripremu stručnih ispita i pristup kvizu kako biste provjerili svoje znanje možete ostvariti putem SUSTAVA E-UČENJA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://uznr.mrms.hr/kviz/

Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad.

Prijavu stručnih ispita možete ostvariti digitalno putem e-mail adrese: prijavastrucnihispitaznr@mrosp.hr te osobno ili putem pošte na adresi:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Prijava za polaganje stručnog ispita (Obrazac) s priloženom dokumentacijom (presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca ili obrtnog registra obrtnika kod kojeg je kandidat zaposlen) mora sadržavati sve tražene podatke u obrascu. Ukoliko je osoba koja prijavljuje stručni ispit nezaposlena ili sama plaća polaganje stručnog ispita onda nije potrebno popunjavati podatke o poslodavcu kao niti dostavljati izvadak iz sudskog ili obrtnog registra.

Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu, a posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus). Radni staž nije uvjet za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) te koja ima položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus). Iznimno od navedenog, osoba koja ima najmanje završen studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva ili stručni studij sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) ima pravo polaganja stručnog ispita samo za koordinatora II.

Prijava za polaganje stručnih ispita moraju sadržavati sve tražene podatke navedene u obrascu te presliku diplome i presliku dokumenta o položenom stručnom ispitu (samo za koordinatore).

Nakon prijave stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, dostavljaju Vam se podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što ovom ministarstvu dostavite dokaz o uplati troškova ispita, obavještavamo Vas o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita. Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 74,33 eura a cijena općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 111,49 eura.

Nakon prijave stručnog ispita za koordinatora, kandidatu se dostavljaju podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što kandidat ovom ministarstvu dostavi dokaz o uplati troškova ispita, obavještavamo kandidata o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita. Cijena stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu je 92,91 eura.

U pravilu od kada predate prijavu za polaganje stručnih ispita, ako postupite kako je prethodno navedeno, pa do datuma polaganja stručnog ispita prođe 60 dana.

Literatura za ispit nije službeno propisana, ali su teme o kojima kandidati moraju pokazati zadovoljavajuće znanje sadržane u zakonima i pravilnicima. Popis po kojemu se možete pripremati odnosi se na opći dio ispita kojim se stječe kvalifikacija za poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i posebni dio koji se odnosi na stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

Osim dokumentacije pripremljene putem Sustava e-učenja u području zaštite na radu u nastavku su pripremljeni pdf dokumenti koji se sastoje od pitanja i odgovora iz područja zaštite na radu.

Osjećate li se spremnim za ispit?

Preuzmite i popunite obrazac, prikupite tražene dokumente i prijavite se na prethodno opisane načine.

Obrazac za prijavu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Obrazac za prijavu stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu

PRIPREMNI MATERIJAL ZA STRUČNJAKE ZAŠTITE NA RADU:

Opći dioPosebni dio

I. POSEBNI DIO

 1. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 105/20)
 2. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18)
 3. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine, broj 46/08)
 4. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (Narodne novine, broj 155/08)
 5. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, broj 91/15, 102/15 i 61/16)
 6. Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (Narodne novine, broj 73/21)
 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, broj 18/17)
 8. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, broj 16/16 i 120/22)
 9. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, broj 16/16 i 120/22)
 10. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (Narodne novine, broj 40/07)
 11. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (Narodne novine, broj 40/07)
 12. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (Narodne novine, broj 88/12)
 13. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine, broj 39/06 i 106/07 i 71/14)
 14. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Narodne novine, broj 5/21)
 15. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (Narodne novine, broj 91/18 i 1/21)
 16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (“Narodne novine”, broj 40/07 )
 17. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84)

POPIS PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORE:

ZAŠTITA NA RADU:

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) 
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19) 
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18) 
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, broj 105/20) 
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (Narodne novine, broj 18/17) 
 • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Narodne novine, broj 5/21) 
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, broj 16/16) 
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, broj 16/16) 
 • Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (Narodne novine, broj 73/21)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (Narodne novine, broj 88/12) 
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (Narodne novine, broj 40/07) 
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine, broj 46/08) 
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (Narodne novine, broj 155/08) 
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 91/15, 102/15 i 61/16) 
 • Pravilnik o zaštiti radnika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (Narodne novine, broj 129/20) 
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (Narodne novine, br. 91/18 i 1/21) 
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84) 

GRADNJA: 

 • Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15, 118/18 i 110/19) – opće poznavanje odredbi 
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) – opće poznavanje odredbi 
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13) – opće poznavanje odredbi 
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, br. 37/14, 154/14 i 30/21 i 72/22) – opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine, broj 78/13) –  opće poznavanje odredbi
 • Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine, broj 12/23) 
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 112/17, 34/18 i 36/19, 98/19,31/20 i 74/22) – opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) – opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (Narodne novine, broj 43/14) – opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera- opće poznavanje odredbi (Narodne novine, broj 131/21 i 68/22)
 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije (Narodne novine, br. 46/20 i 80/20) -opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o održavanju građevina (Narodne novine, br. 122/14 i 98/19) – opće poznavanje odredbi 
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (Narodne novine, broj 129/15) – opće poznavanje odredbi 

SUSTAV E-UČENJA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU + KVIZ