Međunarodni propisi

Međunarodna organizacija radaEuropska unija

DIREKTIVE

DIREKTIVA 2006/123/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. prosinca 2006.o uslugama na unutarnjem tržištu

DIREKTIVA VIJEĆA od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom

DIREKTIVA 2002/49/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša

DIREKTIVA 2013/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) te stavljanju izvan snage Direktive 2004/40/EZ

DIREKTIVA 2007/30/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi

DIREKTIVA VIJEĆA od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu

DIREKTIVA VIJEĆA od 25. lipnja 1991. o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu

DIREKTIVA VIJEĆA 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

DIREKTIVA VIJEĆA 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu