Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-prestanak korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta

Institutom prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu radniku korisniku jednim od prava pobrojanih u članku 84. stavku 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), omogućeno je da godišnji odmor iz prethodne kalendarske godine koristi do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Navedeni članak Zakona određuje da radnik neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine može iskoristiti do kraja iduće godine, a ne u godinama koje iza nje slijede.

Dakle, ukoliko se radnica nakon korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust na rad vraća u 2023. godini, godišnji odmor za 2021. godinu te godine kojoj joj prethode više neće moći iskoristiti.

Takva radnica moći će iskoristiti samo godišnji odmor za 2022. godinu, te joj je poslodavac dužan omogućiti korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora, do 31. 12. 2023. godine, prema rasporedu koji sam odredi.