Procjena rizika

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Obveza izrade procjene rizika regulirana je člankom 18. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), a Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) propisani su uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.

Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice, a procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenjivanje rizika provodi se u skladu s matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) kako je navedeno u prilogu I. Pravilnika o izradi procjene rizika. Rizik može biti mali, srednji i veliki. Poslovi s malim rizicima su administrativni, uredski i slični poslovi čiji je popis objavljen u prilogu II. Pravilnika.          Poslovi s velikim rizicima su poslovi koji su kao takvi utvrđeni procjenom rizika. Također, poslovi s velikim rizicima utvrđeni su i posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.. Procjenjivanje rizika se provodi uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvažavanje njihovih stavova. Poslodavac o sudjelovanju radnika mora imati dokumentirane informacije.

Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i mora biti dostupna radniku na mjestu rada.

Osobe ovlaštene za izradu procjene rizika ili poslodavac sam za svoje potrebe mogu izrađivati procjenu rizika.

Pri procjeni rizika obvezno sudjeluju radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

 

Postupak procjene rizika sastoji se od:

 1. Prikupljanja podataka na mjestu rada,
 2. Analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora; procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora; utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora,
 3. Plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji sadrži: rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera, način kontrole nad provedbom mjera,
 4. Dokumentiranja procjene rizika.

 

Prikupljanje podataka na mjestu rada uključuje:

 1. Poslove koji se obavljaju na mjestu rada,
 2. Broj radnika koji obavljaju iste poslove,
 3. Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju,
 4. Uređenje mjesta rada,
 5. Popis radne opreme,
 6. Popis fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti,
 7. Organizaciju rada i raspored radnog vremena.

 

Obvezni prilozi za procjenu rizika

 1. Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, bioloških agensa,
 2. Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
 3. Popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,
 4. Popis potrebnih ispitivanja,
 5. Popis poslova s posebnim uvjetima rada.