Procjena rizika

Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice, a procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenjivanje rizika provodi se u skladu s matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) kako je navedeno u prilogu I. Pravilnik o izradi procjene rizika. Rizik može biti mali, srednji i veliki. Poslovi s malim rizicima su administrativni, uredski i slični poslovi čiji je popis objavljen u prilogu II. Pravilnika. Poslovi s velikim rizicima su poslovi koji su kao takvi utvrđeni procjenom rizika. Također, poslovi s velikim rizicima mogu biti utvrđeni i posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Obveza izrade procjene rizika regulirana je člankom 18. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.), a prema Pravilniku o izradi procjene rizika (NN  112/14). Rizici se procjenjuju za sve poslove koji se obavljaju kod poslodavca.

Procjena rizika čuva se u pisanom ili elektroničkom obliku, a mora biti dostupna na mjestu rada radnika. Elektronička obavijest o procjeni rizika dostavljat će se Zavodu za unapređivanje zaštite na radu nakon uspostave Središnjeg informacijskog sustava zaštite na radu Data Collector.

Procjenu rizika mogu izrađivati ovlaštene osobe ili poslodavac sam za svoje potrebe. U izradi procjene rizika sudjeluje osoba koja je izrađuje (ovlaštena osoba ili sam poslodavac) te radnici ili njihov predstavnik (povjerenik radnika), a sam postupak procjene rizika sastoji se od:

1. Prikupljanja podataka na mjestu rada,

2. Analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora; procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora; utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora,

3. Plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji sadrži: rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera, način kontrole nad provedbom mjera,

4. Dokumentiranja procjene rizika.

Prikupljanje podataka na mjestu rada uključuje:

 1. Poslove koji se obavljaju na mjestu rada,
 2. Broj radnika koji obavljaju iste poslove,
 3. Mjesta rada gdje se poslovi obavljaju,
 4. Uređenje mjesta rada,
 5. Popis radne opreme,
 6. Popis fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti,
 7. Organizaciju rada i raspored radnog vremena.

Obvezni prilozi za procjenu rizika

 • Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, bioloških agensa,
 • Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,
 • Popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,
 • Popis potrebnih ispitivanja,
 • Popis poslova s posebnim uvjetima rada.

Osnovna klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom (prilog Pravilniku o izradi procjene rizika)

Vodič za izradu procjene rizika pomoć je za izradu temeljnog dokumenta zaštite na radu kod svakog poslodavca – procjenu rizika. Ista podrazumijeva organiziran i sistematičan rad na prepoznavanju, analiziranju i utvrđivanju mogućih opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada i u procesu rada. Pri procjenjivanju rizika moraju se uvažiti propisi i smjernice iz zaštite na radu.

Opasnosti, štetnosti i napori

OpasnostiŠtetnostiNapori

Mehaničke opasnosti

Opasnosti od padova

Električna struja

Požar i eksplozija

Termičke opasnosti

Kemijske

Biološke

Fizikalne

Statodinamički

Psihofiziološki

Napori vida

Napori govora