Popis mišljenja o primjeni Zakona o radu

Temeljem odredbe članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16 i 116/18), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na uređivanje radnih odnosa. Stoga je ovo Ministarstvo stručni nositelj pripreme općeg propisa o radu.

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) uređuju se radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Popis mišljenja o primjeni Zakona o radu, kao i podzakonskih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, nalazi se u nastavku:

1. SKLAPANJE UGOVORA O RADU
 1. Ugovor o radu na određeno i na neodređeno vrijeme
 2. Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 3. Primjerak sklopljenoga ugovora o radu
 4. Rad učenika Bosne i Hercegovine, hrvatskog državljanina
 5. Upućivanje u inozemstvo – mjesto rada radnika u više država
 6. Zapošljavanje studenta –obavljanje studentskih poslova
 7. Sklapanje ugovora o radu s „odgodnim učinkom
 8. Sporazum o stavljanju radnika na raspolaganje
 9. Privremeno ustupanje radnika
 10. Ugovor o radu na određeno vrijeme
 11. Radni odnos obrtnika
 12. Zapošljavanje maloljetnika
 13. Status hrvatskih državljana zaposlenih u stranim diplomatskim misijama
 14. Rad na izdvojenom mjestu rada
 15. Zaštita prava radnika
 16. Rad studenta
 17. Provođenje natječaja i odabir kandidata za pojedino radno mjesto
 18. Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 19. Sklapanje novog ugovora o radu s poslodavcem
 20. Dodatak (aneks) ugovora o radu i navođenje podataka o adresi stanovanja
 21. Sklapanje ugovora o radu, stručna sprema
 22. Sadržaj ugovora o radu
 23. Ugovor o radu i ugovor o djelu
 24. Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice
 25. Obavljanje poslova drugog radnog mjesta
 26. Rad umirovljenika
 27. Izmjena obveznih sastojaka ugovora o radu
 28. Obavljanje obrta
 29. Rad učenika
 30. Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca
 31. Rad umirovljenika
 32. Sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
 33. Upućivanje u inozemstvo dulje od 30 dana
 34. Direktor – radnik
 35. Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica
 36. Direktor i sklapanje ugovora o radu
 37. Probni rad, provjera znanja i sposobnosti radnika izvan probnog rada
 38. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada
 39. Pripravnički staž
 40. Stručni ispit
 41. Obrazovanje radnika
 42. Probni rad i otkazni rok
 43. Probni rad
 44. Ugovor o radu pripravnika
 45. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 46. Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju i radni staž
10. PRESTANAK UGOVORA O RADU (OTKAZ, OTPREMNINA I DR.)
 1. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
 2. Ugovor o radu na određeno vrijeme i otkazni rok
 3. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme
 4. Ugovor o radu na određeno vrijeme
 5. Prestanak radnog odnosa nakon što radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža
 6. Poslovno uvjetovani otkaz i sporazumni prestanak ugovora o radu
 7. Izvanredni otkaz ugovora o radu
 8. Otkazivanje ugovora o radu radniku privremeno nesposobnom za rad
 9. Izvanredni otkaz (neisplata plaće)
 10. Poslovno uvjetovani otkaz
 11. Pravo na otpremninu radnika čiji radni odnos miruje
 12. Opomena u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa
 13. Početak tijeka otkaznog roka
 14. Oslobođenje od obveze rada za vrijeme trajanja otkaznoga roka
 15. Tijek otkaznog roka za vrijeme privremene nesposobnost za rad
 16. Sadržaj odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka
 17. Prestanak radnog odnosa zbog smanjenja radne sposobnosti i isplata otpremnine
 18. Duljina trajanja otkaznog roka
 19. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
 20. Nastavak rada nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme
 21. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 22. Obveza rada za vrijeme otkaznog roka
 23. Sporazum o skraćivanju otkaznog roka
 24. Otkaz za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i zaštita protiv otkaza
 25. Prestanak ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 26. Pravo na otpremninu
 27. Način vraćanja isprava radniku
 28. Obveza vraćanja isprava radniku
 29. Prestanak radnog odnosa ravnatelja ustanove
 30. Prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme
 31. Trajanje ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika
 32. Mogućnost otkazivanja trudnici
 33. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada
 34. Probni rad i otkazni rok

13. SINDIKALNI POVJERENIK I PREDSTAVNIK