Siguran i zdrav rad u digitalno doba 2023. – 2025.

Vodič za siguran i zdrav rad u digitalno doba

Kampanja za zdrava mjesta rada “Siguran i zdrav rad u digitalno doba 2023. – 2025.” usmjerena je na poticanje suradnje s ciljem provedbe sigurne i produktivne digitalne transformacije rada, a koordinira ju Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) kojom je obuhvaćeno je više od 30 zemalja.
Kampanje za zdrava mjesta rada ključne su za podizanje razine svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Prethodne kampanje bile su posvećene brojnim temama, od promicanja procjene i sprječavanja rizika do podizanja svijesti o održivim radnim uvjetima i zaštiti radnika od opasnih tvari te sprječavanju mišićno-koštanih poremećaja. Poseban se naglasak u kampanjama stavlja na mala i srednja poduzeća te ranjive skupine radnika kako bi se pružila podrška onima kojima je to najpotrebnije.
Svaka kampanja je popraćena nizom promotivnih i informativnih materijala, a u okviru kampanja organiziraju se događanja i inicijative posvećene podizanju razine svijesti.
Ovom kampanjom razvija se svijest o utjecaju digitalne tehnologije na rad i mjesta rada te povezane izazove i mogućnosti sigurnosti i zdravlja na radu, a temelji se na pet prioritetnih područja:
• radu putem digitalnih platformi
• automatizaciji zadataka
• radu na izdvojenom mjestu rada / na daljinu i hibridnom radu
• upravljanju radnicima uz pomoć umjetne inteligencije
• pametnim digitalnim sustavima.
Kampanje za zdrava mjesta rada ključan su dio naših napora da povećamo osviještenost o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Njihova je poruka jasna: „Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.”

CILJEVI KAMPANJE
Ciljevi kampanje “Siguran i zdrav rad u digitalno doba” su:

1. Podizanje svijesti o važnosti i relevantnosti digitalne transformacije rada te njezinim posljedicama za sigurnost i zdravlje na radu, uključujući poslovni model, i to navođenjem činjenica i brojki.
2. Podizanje svijesti i praktičnog znanja svih osoba u svim sektorima i na svim vrstama radnih mjesta te konkretnih skupina radnika (npr. žena, migranata) u pogledu sigurne i produktivne upotrebe digitalnih tehnologija na radnom mjestu.
3. Poboljšanje znanja o novim rizicima i rizicima u nastajanju te prilikama u vezi s digitalnom transformacijom rada.
4. Promicanje procjene rizika te zdravog i sigurnog proaktivnog upravljanja digitalnom transformacijom rada osiguravanjem pristupa relevantnim resursima (npr. dobroj praksi, kontrolnim popisima, alatima i smjernicama).
5. Povezivanje dionika radi olakšavanja razmjene informacija, znanja i dobre prakse te promicanja suradnje radi provedbe sigurne i produktivne digitalne transformacije rada.

NAJVAŽNIJI DATUMI KAMPANJE

Pokretanje kampanje: listopad 2023.
Europski tjedan zaštite na radu: listopad 2024. i 2025.
Svečana dodjela nagrada za dobru praksu za zdrava mjesta rada: travanj 2025.
Konferencija na visokoj razini za zdrava mjesta rada: studeni 2025.

NAGRADE ZA DOBRU PRAKSU U STVARANJU ZDRAVIH MJESTA RADA
Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada pružaju idealnu priliku za sudjelovanje u kampanji te organizacijama omogućuju promicanje i širenje dobre prakse u cijeloj Europi.
Natječaj za dodjelu nagrada organiziraju EU-OSHA i njezine nacionalne središnjice kako bi se odalo priznanje organizacijama s izuzetnim i inovativnim pristupom sigurnosti i zdravlju na radu.
EU-OSHA prima prijave svih zainteresiranih organizacija i pojedinaca u Europi. Sve se prijave najprije ocjenjuju na nacionalnoj razini. Pobjednici na nacionalnoj razini zatim sudjeluju na paneuropskom natječaju u kojem tročlani europski ocjenjivački odbor odabire ukupne pobjednike. EU-OSHA i njezina mreža partnera promiču postignuća svih nagrađenih i pohvaljenih primjera dobre prakse.
Više informacija dostupno je na: https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/hr/publications/good-practice-awards-flyer-safe-and-healthy-work-digital-age

NAPO
Napo je junak crtanih filmova, tipičan radnik koji se susreće s opasnostima i rizicima na mjestu rada, ali se aktivno uključuje u identificiranje tih rizika i pronalazak rješenja. Napo je postao ambasador EU-OSHA kampanja Zdrava mjesta rada, te ga možemo pratiti i u epizodama na temu kampanje na sljedećoj poveznici:
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/hr/tools-and-publications/napo-films

VIŠE O KAMPANJI NA MREŽNOJ STRANICI EU-OSHA
https://osha.europa.eu/hr
Edukacijsko-informativne materijale kampanje „Siguran i zdrav rad u digitalno doba 2023.-2025.“ možete preuzeti na ovoj poveznici:
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/hr/tools-and-publications/campaign-materials?page=0