Data Collector

Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu (Data Collector) uspostavlja se s ciljem podizanja kvalitete ukupnog stanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj putem integracija podataka vezanih uz zaštitu na radu u jedinstvenu bazu. Trenutni problem nepostojanja mogućnosti integracije podataka onemogućuje sagledavanje šire slike u području zaštite na radu i zaštite zdravlja, a time i predlaganje i poduzimanje pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju ukupnog stanja. Razvoj ovog informacijskog sustava izravni je nastavak aktivnosti koje su započete EU projektom IPA Twinning „Health and Safety at Work“ HR/2007/IB/OT/01 s ciljem njegove pune primjene.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Statutu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i drugim propisima u području zaštite na radu, tijelo nadležno za razvoj Središnjega nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu (Data Collector), njegovo stavljanje u funkciju te pravilno funkcioniranje je Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Zadaća Zavoda je da uspostavi, vodi i održava Data Collector kao sveobuhvatno informatičko i mrežno temeljno rješenje za praćenje stanja zaštite na radu.

Analizom postojećeg stanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da su primarni korisnici podataka o zaštiti na radu: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) – Služba za zaštitu na radu i Inspektorat rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) te Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Sve navedene institucije trenutno koriste interne baze podataka koje nisu povezane, te nije moguća razmjena podataka na optimalan način. Uz navedene institucije, krajnji korisnici Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu bit će poslodavci obveznici unosa podataka iz ovog područja te pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu.

Osim uspostavljanja jedinstvene baze podataka o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, sustav će omogućiti generiranje različitih cjelovitih podataka iz područja zaštite na radu. Prikupljeni podaci koristit će se za praćenje stanja zaštite na radu, izradu stručnih elaborata iz zaštite na radu za različite subjekte, provođenje statističkih istraživanja iz zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela zaštite na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada, pružanje pomoći udruženjima poslodavaca i sindikatima, osobama ovlaštenim za poslove zaštite na radu te tijelima uprave. Raspoloživi podaci će se koristiti i za  planiranje i provedbu nadzora rada ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, kao i za stvarni uvid u stanje zaštite na radu kod pojedinih poslodavaca. Prikupljeni i obrađeni podaci bit će u funkciji kontinuiranog unapređivanja ukupnog stanja zaštite na radu.

Obveza dostavljanja dokumenata, evidencija i podataka iz zaštite na radu putem Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Ovim putem Vas informiramo o obvezi dostavljanja dokumenata, evidencija i podataka iz područja zaštite na radu putem Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koja proizlazi iz članka 83. Zakona o zaštiti na radu, članka 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu i članka 10. stavak 2. Pravilnika o izradi procjene rizika.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti na radu ministar će donijeti Pravilnik kojim će detaljnije propisati obveznike, načine, postupke, rokove, vrste podataka i izvješća koje Zavodu dostavljaju poslodavci, ovlaštene osobe, zavod nadležan za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, tijelo nadležno za poslove inspekcije rada te pravila o pristupanju podacima putem Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Informacijski sustav Zavoda za unapređivanje zaštite na radu nije uspostavljen, te stoga trenutno niste u obvezi dostavljati dokumente, evidencije i podatke Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Svi obveznici prema spomenutom Pravilniku, kada isti bude donesen i kada se uspostavi Informacijski sustav, biti će pravovremeno obaviješteni o početku obveze i načinu  dostavljanja dokumentacije, evidencija i podataka putem Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.