Dopunski rad kod rada u nepunom radnom vremenu za više poslodavaca

Radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati tjedno, osim u slučaju dodatnog rada iz članka 18.a Zakona o radu.

Radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca (matični poslodavac), odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca.

U skladu s navedenim, ne postoji zakonska mogućnost da dodatan rad bude ugovoren sa istim poslodavcem odnosno istima poslodavcima (matični poslodavci). Rad preko ugovorenog nepunog radnog vremena za istog, matičnog poslodavca predstavljao bi prekovremeni rad.