Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

Sukladno odredbama Zakona o radu, ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore.

Mogućnost drugačijeg dogovaranja između radnika i poslodavca odnosi se na mogućnost da dva tjedna koja mora iskoristiti u kalendarskoj godini ne budu neprekidnog trajanja kao i na mogućnost da tijekom kalendarske godine radnik koristi samo dio godišnjeg odmora koji bi bio kraći od dva tjedna.

Takvo određivanje godišnjeg odmora moguće je isključivo ako o tome postoji suglasna volja obiju ugovornih strana.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Slijedom navedenoga, ukoliko između radnika i poslodavca postoji dogovor, nema zapreke da radnik koristi godišnji odmor u trajanju kraćem od dva tjedna, te takvo određivanje trajanja godišnjeg odmora nije u suprotnosti s odredbama Zakona o radu.

No, neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.