Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju

Pravo radnika da sudjelovanje odlučivanju putem radničkog vijeća propisano je odredbom članka 140. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17). Radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

U broj zaposlenih radnika, koji je citiranom zakonskom odredbom propisan kao uvjet za stjecanje prava na sudjelovanje u odlučivanju, ubrajaju se svi zaposleni radnici određenog poslodavca, bez obzira na sadržaj i trajanje njihovih ugovora o radu.

Člankom 145. stavkom 1. i 2. Zakona o radu, propisano je biračko pravo na način da pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenoga poslodavca, dok to pravo iznimno, nemaju članovi upravnih i nadzornih organa poslodavca i članovi njihovih obitelji te radnici iz članka 131. stavaka 1. i 2. toga Zakona.

Zaključno, radnici koji su zaposleni kod poslodavca, na način da su s poslodavcem zasnovali radni odnos na temelju ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, ubrajaju se u broj zaposlenih radnika u smislu članka 140. Zakona o radu. Također, radnici koji su s poslodavcem zasnovali radni odnos na temelju ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, imaju biračko pravo koje će ostvarivati na izborima za radničko vijeće, osim u slučaju da takvi radnici pripadaju kategorijama osoba koje to pravo iznimno nemaju, sukladno članku 145. stavku 2. Zakona o radu.