Način djelovanja radničkog vijeća

Način rada i djelovanja radničkog vijeća te odnosi između članova radničkog vijeća, uređeni su poslovnikom o radu radničkog vijeća kojega radničko vijeće donosi sukladno odredbi članka 154. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

Član ili zamjenik člana radničkog vijeća može tijekom svojega mandata, dati izjavu o tome da prestaje biti članom radničkom vijeća, odnosno zamjenikom člana radničkog vijeća.