Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kod svog poslodavca i za svaku kalendarsku godinu, bez obzira da li je stranka ugovora o radu sklopljenog na puno ili na nepuno radno vrijeme.
Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor radnik ostvaruje samo u slučaju prestanka ugovora o radu kod poslodavca.
Stoga, radnik koji kod istog poslodavca ima sklopljena dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom, u slučaju isteka jednog od ugovora neće ostvariti pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, već će temeljem radnog odnosa kod istog poslodavca ostvariti pravo na godišnji odmor. U slučaju da prije isteka drugog ugovora radnik ne iskoristi svoj pripadajući godišnji odmor, ostvarit će naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (puni ili razmjerni, ovisno o datumu prestanka ugovora o radu).