Elektroničko potpisivanje ugovora o radu

Odredbom članka 14. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisano je da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava.

Članak 292. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018 i 126/21) propisuje da, ako je za sklapanje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu ugovorne strane, a zahtjev pisanog oblika ispunjen je ako strane razmijene pisma ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave.

Nadalje, u članku 293. istoga zakona propisano je da je ugovor sklopljen elektroničkim putem kad su se strane suglasile o bitnim sastojcima, pri čemu se uporaba elektroničkog potpisa prilikom sklapanja ugovora uređuje posebnim propisima.

U skladu s navedenim, mišljenja smo da ugovor o radu sklopljen u elektroničkom obliku, potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom koji je izrađen uporabom kvalificiranog certifikata, a u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine, broj 62/17), ispunjava uvjet pisanog oblika iz članka 14. Zakona o radu.