Kompresor

 • Prije upotrebe kompresora pročitati upute proizvođača!

Kompresor (foto:Pixabay/zuznr)

RIZICI PRI RADU:

 • Rizik od  udara električne struje
 • Rizik od požara i eksplozija
 • Rizik od buke
 • Toplinske opasnosti
 • Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

 • Prije svakog korištenja obavezno obratite pozornost na sve elemente sigurnosne zaštite.
 • Nikada nemojte dirati dijelove uređaja koji su u pokretu.
 • Prije početka rada kompresora, potrebno je provjeriti ispravnost sigurnosnog ventila na cilindru kompresora te na spremniku za zrak. Tlačna sklopka smije biti regulirana samo do najvišeg radnog tlaka zraka, određenog od proizvođača i obilježenog crvenom crtom na manometru.
 • Provjerite ispravnost pokretnih dijelova kompresora, cjevovod, ventil sigurnosti i sve ostale elemente bitne za normalan rad kompresora. Svi oštećeni dijelovi moraju biti popravljeni ili zamijenjeni u ovlaštenom servisu.
 • Pri radu morate uvijek nositi zaštitne naočale i osobna zaštitna sredstava za zaštitu sluha.
 • Pri radu s kompresorom nosite adekvatnu odjeću i obuću.
 • Kompresor nemojte koristiti u blizini vode niti u vlažnoj sredini.
 • Kompresor isključite iz struje: prije radova na održavanju, popravaka,  čišćenja ili zamjene dijelova.
 • Kompresor se ne smije  prevoziti, ako je priključen na izvor napajanja ili, ako je spremnik pod tlakom. Prije priključivanja kompresora na izvor električne energije provjerite je li prekidač u položaju ISKLJUČENO.
 • Ako kompresor ne koristite, skladištite ga na suhome mjestu zaštićenom od štetnih utjecaja okoline.
 • Radno mjesto kompresora održavajte stalno u čistom stanju i uklonite sve alate koje ne koristite. Osigurajte dobro provjetravanje radnog mjesta te ga nemojte koristiti u blizini zapaljivih tekućina ili plinova – kompresor može tijekom rada proizvoditi iskre zbog kojih može doći do požara.
 • Kompresor nemojte koristiti u prostorijama gdje su uskladištene boje, benzin, kemikalije, ljepila ili druge zapaljive i eksplozivne tvari.
 • Neovlaštenim osobama je zabranjen rad s kompresorom.
 • Pridržavajte se uputa za podmazivanje kompresora. Mrežni kabel redovno kontrolirajte. Ako je oštećen, prepustite njegovu popravku ili zamjenu ovlaštenom serviseru. Provjerite eventualna vidljiva oštećenja vanjskih dijelova kompresora. U slučaju oštećenja obratite se ovlaštenom servisu.
 • Ako koristite kompresor na otvorenome, smijete koristiti isključivo produžne kabele namijenjene za upotrebu na otvorenome.
 • Pri radu postupajte sigurno i razumno.
 • Ne upotrebljavajte kompresor ako ste umorni.
 • Rukovatelj kompresorom mora tijekom cijelog vremena rada kompresora pomno pratiti rad kompresora i ne smije se udaljavati s mjesta rada.
 • U slučaju oštećenja zaštitnih naprava ili drugih dijelova kompresora, obavezno  je prije ponovnog pokretanja provjeriti sve te  dijelove i osigurati njegov pouzdan rad.
 • Tijekom rada moraju se nadzirati kontrolne naprave potrebne za siguran rad kompresora.
 • Povremeno tijekom rada potrebno je ispuštati kondenziranu vodu i ulje kroz slavine koje su za to predviđene.
 • Rešetku za provjetravanje motora održavajte u čistom stanju. Ako koristite kompresor u jako zagađenoj sredini, čistite rešetku za provjetravanje u redovitim vremenskim intervalima.
 • Kompresor treba raditi pod naponom koji je naveden na natpisnoj pločici s električnim podacima. Ako bi radio pod naponom nižim od navedene nominalne vrijednosti, može doći do pregrijavanja motora.
 • Ukoliko se tijekom rada kompresora čuju neobični zvukovi ili jake vibracije, potrebno ga je odmah zaustaviti zbog utvrđivanja uzroka kvara – odvezite kompresor u najbliži ovlašteni servis.
 • Plastične dijelove nemojte čistiti pomoću otapala (benzin, razrjeđivači, motorna nafta mogu oštetiti plastične dijelove).
 • Nemojte izvoditi nikakve izmjene i popravke na kompresoru.
 • Ne dirajte cjevovod, motor niti ostale vruće dijelove kompresora, u suprotnom, postoji opasnost od opeklina.
 • Kompresor se smije koristiti samo s gumenim kotačima ili nogama, u suprotnome može doći do pucanja zavarenih spojeva na spremniku za zrak.
 • Kompresor i pripadajući dijelovi moraju se redovito pregledavati, ispitivati te održavati na način i u rokovima koje je uputama propisao proizvođač. Isprave i evidencije o pregledima i ispitivanju moraju se držati uz stroj.

PREUZMITE PDF: Uputa za kompresor