Materijalna prava radnika koji rade polovicu punog radnog vremena prema ZORRP-u

Pretpostavku korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena sukladno posebnom propisu, Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, predstavlja okolnost da korisnik navedenih prava ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme odnosno da je na takvo radno vrijeme prijavljen u obvezno mirovinsko osiguranje. Dakle, takav radnik ima nepromijenjen ugovor o radu glede trajanja radnog vremena te ostaje prijavljen na puno radno vrijeme kao i do trenutka kada se počinje koristiti nekim od navedenih prava kojima mu se omogućuje da polovicu radnog vremena i dalje radi za poslodavca, dok preostalu polovicu koristi za brigu i podizanje djeteta te u vezi s tim za usklađivanje poslovnog i privatnog života, što i jest svrha rodiljnih i roditeljskih potpora. Pritom, korisniku u svim slučajevima korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena za odrađeni rad, u polovici punog radnog vremena plaću isplaćuje poslodavac, dok za preostalu polovicu isti prima naknadu plaće u određenom fiksnom iznosu na teret sredstava državnog proračuna.

Vezano uz ostvarivanje materijalnih prava, Zakon o radu u članku 62. stavku 5. navodi da se plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) za radnika koji je prijavljen na nepuno radno vrijeme utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno. Ujedno, člankom 32. istoga Zakona o propisano je da ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog, očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust (dopusta drugog posvojitelja), rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, smatrat će se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.

Slijedom navedenog, obzirom da je svim slučajevima rada s polovicom punog radnog vremena riječ o osobi koja i dalje ima sklopljen ugovor o radu za puno radno vrijeme te koja je prijavljena na takvo radno vrijeme, mišljenja smo da ista osoba ostvaruje sva materijalna prava temeljem radnog odnosa sukladno tome, jednako kao i svaki drugi radnik koji radi s punim radnim vremenom, s iznimkom da joj poslodavac isplaćuje plaću za izvršeni rad u polovici punog radnog vremena, dok joj naknadu plaće isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.