Otvaranje obrta za vrijeme radnog odnosa

Ovom ministarstvu dostavljen je upit o mogućnosti otvaranja obrta za vrijeme mirovanja radnog odnosa i prijave na obvezno mirovinsko osiguranje, na koji se upit daje mišljenje kako slijedi:

Odredbom članka 87. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust, za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi sa radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.
Budući da se za vrijeme takvog dopusta radni odnos ne prekida, radnik ne može kod jednog poslodavca koristiti pravo na neplaćeni dopust i ujedno u tom vremenu biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca.
S aspekta toga općeg radno pravnog propisa, sama činjenica sklapanja ugovora o radu ne predstavlja prekršaj. Međutim, sklapanje ugovora o radu s drugim poslodavcem i početak rada za vrijeme trajanja već postojećeg radnog odnosa u punom radnom vremenu, može imati utjecaja na radno-pravni status radnika, budući da bi u protivnom, ukupno radno vrijeme radnika prelazilo 40 sati tjedno. Navedeno se odnosi i na primjenu Zakona o radu i sklapanja ugovora o radu s drugim poslodavcem za vrijeme mirovanja radnog odnosa kod poslodavca s kojim radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, bez obzira na činjenicu mirovanja radnog odnosa.
Uzimajući u obzir odredbe općeg propisa o radu, nema zapreke da osoba koja se nalazi u radnom odnosu, bez obzira da li u tom razdoblju radni odnos miruje, otvori obrt.
Međutim, budući da je člankom 1. Zakona o radu propisano da su njime uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom nije drukčije određeno, upućujemo da se na sva pitanja vezana uz otvaranje obrta primjenjuje poseban zakon, odnosno Zakon o obrtu (Narodne novine, br. 143/13, 127/19 i 41/20), za čije je tumačenje nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.