Plaćeni dopust polaznika SOR-a

Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, dalje: ZOR), na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima ZOR-a i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

Iako se osoba koja je polaznik stručnog osposobljavanja za rad ne nalazi u radnom odnosu kod poslodavca (nema sklopljen ugovor o radu), na nju se kao i na svakog drugog radnika primjenjuju odredbe ZOR-a koje reguliraju institut plaćenog dopusta.