Početak tijeka otkaznog roka

Zakonom o radu propisano je da otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza ugovora o radu.

Uzimajući u obzir da je Zakonom propisano da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno Zakonom o radu ili drugim zakonom, primjenjuju u skladu s naravi toga ugovora opći propisi obveznoga prava, otkazni rok počinje teći prvoga slijedećeg dana od dana dostave odluke.