Pregledi odnosno ispitivanja sredstava rada u okolnostima epidemije koronavirusa

U vezi s obvezom obavljanja pregleda odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, koja je propisana odredbom članka 42. Zakona o zaštiti na radu, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju i nemogućnost pružanja takvih usluga od strane ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, te uz koordinaciju sa Sektorom za nadzor zaštite na radu Državnog inspektorata mišljenja smo da  se u navedenim slučajevima postojeći zapisnici koji istječu u vrijeme izvanrednih okolnosti epidemije koronavirusa, mogu smatrati i dalje važećima dok traju izvanredne okolnosti.

Prethodno navedeno ne odnosi se na situacije kao što je primjerice prvo postavljanje dizalica na gradilištu i druge slične situacije kod kojih je bez obzira na trenutno stanje epidemije prije uporabe potrebno obaviti propisane preglede odnosno ispitivanja sredstava rada.

Neovisno o propisanim obvezama pregleda i ispitivanja sredstava rada, napominjemo da je prema odredbi članka 41. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu poslodavac  obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike te smo mišljenja da određene aktivnosti, primjerice hitnog održavanja, popravaka i sl., a radi osiguranja minimalnih sigurnosnih zahtjeva na radnoj opremi, potrebno obavljati bez obzira na trenutačno stanje epidemije.

Uvažavajući situaciju u vezi s epidemijom koronavirusa potrebno je ocijeniti koje su aktivnosti nužne te iste organizirati i provoditi s minimalno potrebnim brojem ljudi, na način da se socijalni kontakti maksimalno izbjegavaju te uz pridržavanje svih drugih  protuepidemijskih mjera, u skladu s uputama Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako poslodavac ne postupa u skladu s odredbama članka 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) za poslodavca nije propisana prekršajna kazna, već nadležni inspektor rada može u inspekcijskom nadzoru poduzeti propisanu upravnu mjeru prema odredbi članka 91. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti na radu, kojom je propisano da će usmenim rješenjem, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak, poslodavcu zabraniti uporabu sredstava rada i osobne zaštitne opreme, odnosno građevine ili njezinog sastavnog dijela, prostorije, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad koji su neispravni ili za koje poslodavac ne može predočiti dokumentaciju propisanu ovim Zakonom i drugim propisima. Pri donošenju moguće upravne mjere Državni inspektorat će u svakom pojedinačnom slučaju razmotriti osnovanost okolnosti koje utječu na mogućnost osiguranja ispitivanja sredstava rada odnosno radnog okoliša.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 23. ožujka 2020. godine Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te Vam isti može dati detaljnije informacije o tome na koga se zabrana iz točke I. navedene Odluke ne odnosi.

Napominjemo također da su informacije vezano za koronavirus dostupne na:

https://civilna-zastita.gov.hr/ te na broju 113.