Pripravnički staž

Odredbom članka 57. Zakona o radu propisano je da osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje najduže jednu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Ugovor o radu s pripravnikom može biti sklopljen na određeno i na neodređeno vrijeme. Ako je ugovor o radu s pripravnikom sklopljen na određeno vrijeme, onda istekom vremena na koji je bio sklopljen, taj ugovor o radu prestaje.

Dakle, odredbe Zakona o radu ne priječe da ugovor o radu s pripravnikom bude sklopljen, primjerice, u trajanju od tri mjeseca.

Način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad mora biti propisan pravilnikom o radu ili određen ugovorom o radu.

No, ukoliko je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom kao uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti i na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U takvim je slučajevima trajanje stručnog osposobljavanja za rad, odnosno pripravništva određeno u trajanju utvrđenom zakonom ili drugim propisom.