Promjena rasporeda radnog vremena

U skladu sa Zakonom o radu, raspored radnog vremena se utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ako raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način, o istome odlučuje poslodavac pisanom odlukom.

O rasporedu radnog vremena ili o njegovoj promjeni, poslodavac mora obavijestiti radnika najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika.

Poslodavac koji ne postupa u skladu s navedenom odredbom Zakona čini prekršaj iz grupe najtežih prekršaja poslodavaca. Iznimno, kada je u slučaju nastanka prijeke potrebe za radom radnika potrebno izmijeniti raspored radnog vremena, poslodavac je u razumnom roku, do početka obavljanja posla, dužan obavijestiti radnika o takvom rasporedu radnog vremena ili o njegovoj promjeni. Pod prijekom potrebom se, u smislu Zakona o radu, podrazumijevaju one okolnosti koje poslodavac nije mogao predvidjeti niti izbjeći, a koje promjenu rasporeda radnog vremena radnika čine nužnom.

Slijedom navedenog, o promjeni rasporeda radnog vremena, bez obzira na razloge, nužnost i opravdanost iste, ne može odlučivati samoinicijativno radnik, već uzimajući u obzir određene okolnosti, poslodavac koji o tome obavještava radnika.