Rad stranaca

Stipulacija odredbe članka 12. stavka 7. točke 3. Zakona o radu „ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom“, a koja propisuje mogućnost trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine, prvenstveno se odnosi na slučajeve kada je posebnim propisom određeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u duljem trajanju, nego to propisuju odredbe Zakona.

No, poslodavac koji zapošljava stranog državljanina, odnosno stranca koji ima dozvolu za boravak i rad, mora voditi računa da prilikom zasnivanja radnog odnosa s takvim radnikom, ispuni preduvjet valjane dozvole, sukladno odredbama Zakona o strancima, koju mora imati u svojoj dokumentaciji tijekom cijelog razdoblja trajanja radnog odnosa. Dakle, poslodavci mogu s takvim radnicima odnosno stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad, sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme s unaprijed utvrđenim rokom trajanja ugovora, koji će se vezati uz rok važenja dozvole, uzimajući u obzir da su uvjeti rada i uvjeti boravka po Zakonu o strancima u međusobnoj povezanosti.

Upravo radi međuovisnosti uvjeta rada i uvjeta boravka stranaca propisanih Zakonom o strancima, te ograničenog karaktera trajanja odobrenja takvog privremenog boravka, mišljenja smo kako navedeno predstavlja objektivni razlog, u smislu citirane odredbe članka 12. stavka 3. Zakona, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme.

Međutim, iznimku od općeg pravila o vremenskom trajanju ugovora o radu na određeno vrijeme, predviđenu člankom 12. stavak 7. točka 3. Zakona, na strane državljane nije moguće primijeniti dok god poseban propis nije izrijekom uredio drukčije.

Nadalje, ukoliko se takva iznimka uređuje kolektivnim ugovorom, ona se nikad ne može primijeniti na drukčije uređenje vezano uz broj ugovora o radu, već isključivo uz njihovo trajanje.

Završno, navodimo kako nema zapreke da se sa stranim radnikom sklopi i ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pri čemu će za zakonitost rada i boravka biti od presudne važnosti dozvola koja se takvom radniku izdaje u skladu sa Zakonom o strancima, pa bi u slučaju ne odobravanja daljnjeg boravka u Republici Hrvatskoj, to mogao biti razlog za izvanredno otkazivanje takvog ugovora o radu (jer je nastupila osobito važna činjenica zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć).