Utvrđivanje godišnjeg odmora i potpora poslodavcu okolnostima epidemije COVID-19

Sukladno Zakonu o radu, raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom, uz obvezu da radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja. Obzirom da poslodavac raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje vodeći računa o organizaciji rada, ali i mogućnostima za odmor raspoloživim radnicima, nema zapreke da radnik obavijesti poslodavca o želji za korištenjem godišnjeg odmora u određenom terminu, međutim konačnu odluku o takvom rasporedu donijet će poslodavac.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Pritom napominjemo kako korištenje godišnjeg odmora na način kako to propisuju odredbe Zakona o radu ni na koji način nije povezano s korištenjem potpora od strane poslodavca.

Naime, potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19), koju je ostvario poslodavac u okviru mjera Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, nema u radno-pravnom smislu, utjecaja na vrstu, visinu i dospijeće njegovih obveza isplate plaće ili naknade plaće radnicima koji su po osnovi sklopljenog ugovora o radu, zaposleni kod toga poslodavca.

Drugim riječima, potpora se daje poslodavcima radi lakšeg podnošenja onih obveza koje oni imaju prema radnicima, neovisno o tome je li riječ o obvezi isplate plaće za obavljeni rad ili o obvezi isplate naknade plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora ili za razdoblje za koje prema nekom posebnom propisu radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće.

Naime, i u novonastalim okolnostima epidemije COVID-19 te korištenja Vladinih potpora, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza prema radnicima u skladu sa Zakonom o radu, odnosno dužnost primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima.

To se odnosi i na način utvrđivanja i korištenja godišnjeg odmora te na obvezu obračuna i  isplate naknade plaće za godišnji odmor.