Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način

Prema odredbi članka 23. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada.

Prema navedenoj odredbi određivanje ovlaštenika je pravo poslodavca, nije obveza. Ovlaštenik je osoba na koju je poslodavac u pisanom obliku prenio provođenje zaštite na radu. Djelokrug rada ovlaštenika određen je stupnjem (razinama) organizacije rada i upravljanja te smo mišljenja da djelokrug rada ovlaštenika može uključivati više stupnjeva (razina) organizacije rada i upravljanja. Ovlaštenici su odgovorni za neposredno provođenje zaštitu na radu na razinama organizacije rada i upravljanja za koje im je dano ovlaštenje i na kojima djeluje kod poslodavca, i u tom smislu su ovlaštenici uvijek neposredni ovlaštenici s obzirom na razinu organizacije rada i upravljanja u odnosu na proces rada odnosno dio procesa rada za koji su odgovorni. Neposrednim ovlaštenikom smatra se ovlaštenik odgovoran za provođenje zaštite na radu za određenog radnika te isti potpisuje zapisnik o ocjeni osposobljenosti za rad na siguran način.

Ako poslodavac nije u skladu s navedenom odredbom odredio ovlaštenika – fizičku osobu koja će kod njega provoditi zaštitu na radu, mišljenja smo da se onda kod poslodavca pravne osobe ovlaštenikom smatra osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe (Rješenje o upisu u Sudski registar), a kod poslodavca fizičke osobe se ovlaštenikom smatra sam poslodavac te su isti odgovorni za provođenje zaštite na radu.

Navedene osobe možemo smatrati ovlaštenicima „najviše razine“ te će iste potpisivati zapisnike o ocjeni osposobljenosti za rad na siguran način u slučaju kada poslodavac nije provođenje zaštite na radu prenio u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika. Mišljenja smo da će navedene osobe također potpisivati i zapisnik u slučajevima kao što je osposobljavanje ovlaštenika koje se naveli u upitu (osposobljavanje ovlaštenika  za rukovanje viličarom). Napominjemo da je za obavljanje poslove s posebnim uvjetima rada, uključujući i rukovanje viličarom, potrebno ispunjavati propisane posebne uvjete, a mišljenja smo također da je ispunjavanje propisani posebnih uvjeta također preduvjeti i za provođenje osposobljavanja za rad na siguran način za poslove s posebnim uvjetima rada.

Kada se poslodavac fizička osoba osposobljava za rad na siguran način za određene poslove ili kao što je slučaj kada bi se za rad na siguran način za određene poslove osposobljavala osoba koja je ovlaštena za zastupanje poslodavca pravne osobe (odgovorna osoba poslodavca), budući da u odnosu na navedene osobe ne postoji ovlaštenik više razine, praćenje sigurnog načina rada nije provedivo, uz napomenu da je poslodavac odgovoran za provedbu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

U slučajevima kada se za rad na siguran način kao radnik za određene poslove osposobljava poslodavac (fizička osoba) ili kada se za rad na siguran način kao radnik za određene poslove osposobljava osoba koja je ovlaštena za zastupanje poslodavca pravne osobe, mišljenja smo da će se navedene osobe u zapisniku potpisivati i na mjestu ovlaštenika i na mjestu radnika, uz napomenu da u slučaju da su isti potpisali zapisnik samo na mjestu ovlaštenika ili samo na mjestu radnika, mišljenja smo da na taj način u ovom slučaju ne bi bila umanjena valjanost takvog zapisnika.

Ostale osobe koje mogu biti uključene u postupak osposobljavanja radnika za rad na siguran način (praćenja i ocjene praktičnog dijela) mogu biti drugi iskusni radnici na istim poslovima, neposredni rukovoditelji radnika koji je u postupku osposobljavanja, stručnjaci u pojedinim područjima i sl.).

Ostale osobe mogu ali ne moraju nužno biti uključene u osposobljavanje te ako su bile uključene onda će potpisivati i navedeni zapisnik.