Biračko pravo članova školskog odbora

Biračko pravo radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, u postupku izbora članova radničkog vijeća, a tako i u postupku izbora predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova poslodavca, propisano je odredbom članka 145. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

Člankom 145. stavkom 2. Zakona o radu, propisano je da pravo birati i biti birani nemaju članovi upravnih i nadzornih organa poslodavaca.

Iznimno, predstavnici radnika u tim organima poslodavca imaju biračko pravo, jer je odredbom članka 145. stavka 4. Zakona propisano da se odredba stavka 2. citiranog članka ne odnosi se na predstavnike radnika u organima poslodavca.

Polazeći od odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojima su propisane ovlasti i sastav školskog odbora te pravo da jednog člana školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu, može se zaključiti da su članovi školskog odbora, ujedno i članovi upravnog, odnosno nadzornog organa u smislu članka 145. stavka 2. Zakona o radu.

Slijedom navedenog članovi školskog odbora nemaju biračko pravo u postupcima izbora propisanim Zakonom o radu, osim predstavnika radnika u tome školskom odboru, koji iznimno, sukladno članku 145. stavku 4. Zakona, može birati i biti biran.

Pri tome valja naglasiti da je riječ o predstavniku radnika imenovanom ili izabranom sukladno članku 164. Zakona o radu, a ne o ostalim članovima školskog odbora koji su imenovani u školski odbor iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i sl., a koji su također kao radnici zaposleni u toj javnoj ustanovi.

Mišljenja smo da se ostale imenovane osobe u školskom odboru koje su zaposlene kao radnici u toj javnoj ustanovi, ne smatraju predstavnikom ili predstavnicima radnika u školskom odboru, već predstavnicima struke imenovanim u taj odbor prema posebnom propisu, pa se na njih ne odnosi iznimka propisana člankom 145. stavkom 4. Zakona o radu i stoga nemaju biračko pravo.