Skup radnika

Skupove radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca, koji se održavaju radi  sveobuhvatnog obavješćivanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca te o radu radničkog vijeća, dva puta godišnje, u podjednakim vremenskim razmacima, ureduje odredba članka 163. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

Skup radnika saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje s poslodavcem, odnosno poslodavac, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće.

Zakon o radu ne propisuje sadržaj odluke ili obavijesti kojom se saziva skup radnika, niti način i rokove za objavu takvih akata.

Iznimno, Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća, propisuju se sadržaj, način donošenja te rokovi i drugi uvjeti vezani za objavu odluke o skupu radnika, ali se ta pravila propisuju samo za održavanje skupa radnika prilikom utemeljenja prvog radničkog vijeća, odnosno u svrhu provođenja izbora za predstavnike radnika.

Kada je riječ o sazivanju skupa radnika iz članka 163. Zakona o radu, odnosno pitanjima o načinu donošenja odluke radničkog vijeća o sazivanju skupa radnika i njezinom sadržaju, o načinu i trajanju objave te odluke, mišljenja smo da se mjerodavna pravila mogu urediti poslovnikom radničkog vijeća, sukladno članku 154. Zakona o radu.

Zaključno, u pogledu pitanja o računanju rokova, napominjemo da je člankom 8. Zakona o radu propisano je da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava. Napominjemo da Zakon o obveznim odnosima, propisuje da rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojeg se rok računa, a završava istekom posljednjeg dana.