Sazivanje skupa radnika u postupku izbora predstavnika radnika u školski odbor

Odredbom članka 164. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), kojim se uređuje imenovanje ili izbor predstavnika radnika u organu poslodavca, odnosno organu koji nadzire vođenje poslova poslodavca, propisano je da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisane su ovlasti i sastav školskog odbora, a također i pravo, da jednog člana školskog odbora bira i razrješuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, tada jednog člana školskog odbora imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu.

Poslodavac koji ne omogući imenovanom, odnosno izabranom predstavniku radnika članstvo u organu poslodavca, odnosno drugom odgovarajućem tijelu trgovačkog društva, zadruge ili javne ustanove, čini teži prekršaj propisan člankom 228. stavkom 1. točkom 26. Zakona o radu.

Nadalje, odredbom članka 164. stavka 2. i 3. Zakona o radu propisano je da predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova poslodavca, imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanom Zakonom za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Dakle, na postupak izbora predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova poslodavca, školski odbor, primjenjuju se odredbe Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća. Sukladno odredbama članka 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća koje uređuju pitanja utemeljenja prvog radničkog vijeća, postupak izbora predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova poslodavca započinje prijedlogom za provođenje izbora, radi čega predlagatelj saziva skup radnika. Prijedlog u pisanom obliku, mogu podnijeti sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca.

Pravilnikom je propisano da se skup radnika saziva na mjestu rada na kojemu je moguće okupiti najveći broj radnika, a predlagatelj (sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika) je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu održavanja skupa radnika, vodeći pri tome računa da se time ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

Dužnost poslodavca u tome postupku propisana je člankom 2. stavkom 3. citiranog Pravilnika, na način da je poslodavac dužan objaviti na svim oglasnim mjestima prijedlog predlagatelja za provođenje izbora predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova poslodavca.

Stoga dužnosti poslodavca vezano uz postupak izbora valja razlikovati u odnosu na dužnosti poslodavca propisane člankom 163. Zakona o radu. Naime, poslodavac je dužan sazvati skup radnika kada kod toga poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, ali samo ako je riječ o skupu radnika propisanome člankom 163. Zakona o radu, odnosno skupu radnika koji se kod poslodavca održava radi sveobuhvatnog obavješćivanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca te o radu radničkog vijeća, i to dva puta godišnje, u podjednakim vremenskim razmacima.