Prijeboj

Radni odnos se u skladu sa Zakonom o radu zasniva ugovorom o radu, kao rezultatom volje ugovornih strana, odnosno poslodavca i radnika. Poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Zakon propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, kojeg mora sadržavati svaki ugovor o radu.

Budući da je radni odnos ugovorni odnos, stranke toga ugovora (poslodavac i radnik) mogu sklopiti ugovor o radu koji bi osim obveznih sastojaka sadržavao i dodatne, a kojima se mogu uređivati i neke posebnosti u vezi obavljanja ugovorenih poslova.

Poslodavac, u skladu sa člankom 96. Zakona o radu, ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekoga njezina dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće, a radnik ne može suglasnost za takvu uskratu dati prije nastanka potraživanja.

Slijedom navedenog, do prijeboja bi moglo doći isključivo uz suglasnost radnika te nakon nastanka potraživanja.