Agencija za privremeno zapošljavanje – poslodavac

Sukladno članku 44. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisnik) za privremeno obavljanje poslova. Dakle, agencija nije administracija radnika već poslodavac radnika i ugovaratelj obavljanja poslova radnika kod korisnika. Obveze agencije prema ustupljenim radnicima, kao i odnos korisnika i radnika uređene su odredbama članaka 44.-52. Zakona o radu.

Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Dakle, potrebno je ispunjenje uvjeta registracije djelatnosti za obavljanje takvih poslova te zatražiti prijavu u evidenciju agencija pri ovom Ministarstvu u pisanom obliku. Uz prijavu u evidenciju, agencija mora dostaviti dokaz da je registrirana prema posebnom propisu. O prijavi u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana i datum upisa u evidenciju, dok je agencija dužna u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva.