Agencija za privremeno zapošljavanje-uvjeti za rad

Sukladno odredbama Zakona o radu agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetima da je registrirana prema posebnom propisu i da je upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad.

Da bi agencija obavljala poslove ustupanja radnika korisnicima, spomenute poslove mora obavljati kao jedinu djelatnost (uz poslove ustupanja radnika korisnicima agencija može obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu).

Zakon ne sadrži odredbe o postupku registracije agencija, već je to regulirano posebnim propisom (Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obrtu). Stoga je samom osnivaču agencije za privremeno zapošljavanje ostavljeno na izbor da li će registrirati obrt, odnosno trgovačko društvo (npr. d.o.o., j.d.o.o.).

Nakon postupka registracije, potrebno je ovom ministarstvu podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje. Zahtjevu u pisanom obliku je potrebno priložiti dokaz da je agencija registrirana prema posebnom propisu (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra).