Zaštitom na radu očuvati radnu sposobnost

U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je okrugli stol kako bi udrugama invalida rada i ostalim osobama s invaliditetom predstavio aktivnosti Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada Josip Petrač rekao je da je trenutno u Hrvatskoj 115.000 invalida rada, koji u okviru svojih udruga aktivno promiču svoje interese nastojeći u suradnji s nadležnim institucijama riješiti mnoga pitanja, a između ostalog i zakonski regulirati rad udruga od posebnog društvenog interesa i sustavno financiranje njihovih programa.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici 35 temeljnih udruga invalida rada koji su sa zanimanjem pratili izlaganja Fabijana Kraljevića, savjetnika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Uvodno se nazočnima obratila Ljubica Lukačić, saborska zastupnica koja je govorila o programu Vlade, koji je usmjeren na poboljšanje i unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Značajne aktivnosti odnose se na područje zakonodavstva i normativno uređenje pojedenih pitanja, ključnih pretpostavki za ostvarivanja postavljenih ciljeva. Pored toga, u trenutku nastanka invalidnosti zbog teških ozljeda presudna je kvalitetna rana intervencija kroz postupak liječenja, rehabilitacije i potpore, a za to je nužna prilagodba odgovarajućeg zdravstvenog centra, naglasila je saborska zastupnica Lukačić, te najavila osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom kako bi predstavnici udruga bili neposredno uključeni u predstojeće značajne aktivnosti.

Fabijan Kraljević, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upoznao je predstavnike udruga invalida rada s aktualnim inicijativama ove institucije u predlaganju zakonodavnih rješenja i podzakonskih akata, s preporukama jedinicama lokalne samouprave te s primjedbama i prijedlozima u vezi s poreznom reformom. Zalaganje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i nadalje će biti osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno i pridonositi društvu socijalno i ekonomski isplativo, zaključio je Kraljević.

Istaknuvši da Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova funkcionira kreativno, inovativno i poduzetno, s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim akterima u zaštiti na radu, a polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika i u ulozi ostvarivanja javnog interesa, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu rekao je da se djelovanje ovog Zavoda temelji na otvorenosti i partnerstvu. Naime, svatko može učiniti puno u okviru svojega djelokruga, ali svi zajedno možemo postići daleko više. Time štedimo sredstva i resurse, a postižemo cjelovite ciljeve. Potom se u izlaganju ravnatelj Begović osvrnuo na problematiku osiguranja primjerenih uvjeta rada, odnos prema osobama s invaliditetom i umanjenom radnom sposobnošću, te zakonska rješenja i praksu.

okrugli stol (Foto:ZUZNR)
Okrugli stol u Hrvatskom savezu udruga invalida rada

Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnih kategorija zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost. Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti i slično trebaju biti dinamičan i neprekidan proces, utemeljen na procjeni rizika, te primjenjiv na cijeli radni vijek.

Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama.

U analizi stanja za Republiku Hrvatsku „Sigurniji i zdraviji rad za svaku dob“ koju je izradila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu ukazuje se na potrebu donošenja strategije, politike, programa ili inicijativa povezanih s pitanjem zdravlja i sigurnosti starijih radnika, održivim radnim vijekom ili sigurnijim i zdravijim radom u svakoj životnoj dobi.

Istovremeno, važno je odgovorno i sinergijsko djelovanje ključnih čimbenika u naporima za širu implementaciju profesionalne rehabilitacije u praksi koja uključuje individualan, stručan i profesionalan pristup svakoj osobi. Zato se Zavod za unapređivanje zaštite na radu zalaže za provedbu odgovarajućih aktivnosti radi očuvanja radne sposobnosti radnika kao i učinkovite mjere povratka na posao onih radnika kojima je smanjena radna sposobnost ili je nastupila invalidnost.

Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika prioriteti su na kojima je nužno svakodnevno proaktivno djelovati.

Zakonom o radu propisano je da radnik koji doživi nesreću na radu ili oboli od profesionalne bolesti ima prednost pri obuci i obrazovanju povezanim s radom koje omogućuje poslodavac. U cilju stvaranja uvjeta za praktičnu provedbu ove odredbe nužna je zajednička i učinkovita suradnja poslodavaca, sindikata i nadležnih institucija, kao i propisima primjereno reguliranje visine naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije radnika. U praksi, nažalost, rijetki su primjeri takvog pristupa rješavanju pitanja radnika koji su ranjivi i to se mora mijenjati.

Nacionalna kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. i kampanja EU-OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. prilika je da se provedbom odgovarajućih aktivnosti i primjenom dobre prakse u svakoj radnoj sredini unapređuju uvjeti i organizacija rada, zaštita na radu i zaštita zdravlja.

Dobra zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative, jer se njome štiti i čuva život, zdravlje i radna sposobnost od početka do završetka radnog vijeka. Učinkovita zaštita na radu pridonosi produktivnosti i konkurentnosti pojedinca, tvrtke i društva u cjelini.

Zaštita na radu je osnovno ljudsko pravo, a time obveza i odgovornost svakog poslodavca, radnika i obveza zajednice da to pravo štiti. Zavod će svojim djelovanjem i širinom intenzivno promicati navedene vrijednosti s ciljem stalnog unapređivanja zaštite na radu, zaključio je ravnatelja Begović.

okrugli stol
Vitomir Begović, Josip Petrač, Ljubica Lukačić i Fabijan Kraljević na okruglom stolu