Isključenje s rada – lockout

Članak 205. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) određuje da štrajk sindikati provode u svrhu zaš­tite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih čla­nova te zbog neisplate plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćene do dana dospi­jeća.

Štrajk također, može biti posljedica spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora u kom slučaju ga provode tzv. reprezentativni sindikati odnosno sindikati kojima je u skladu s posebnim propisom utvrđena reprezentativnost za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora i koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora.

Nadalje, kada već za­po­čne štrajk poslodavac sukladno članku 213. Zakona o radu ima pra­vo isključiti određeni broj radnika s rada. Pri tome mora poštivati nekoliko uvjeta. Poslodavac to ne smije uči­niti prije nego prođe osam da­na od dana početka štrajka. Broj radnika isključenih s rada ne smije biti veći od polovice broja radnika u štrajku s time da za rad­nike isključene s rada posloda­vac mora uplatiti doprinose na najnižu osnovicu ut­vr­đenu posebnim propisom. Osobitost isključenja s rada (lockout-a) je da poslodavac odlučuje hoće li ga  primijeniti samo prema štrajkašima ili prema svim radnicima poštujući ograničenja iz članka 213. stavka 3. Zakona o radu. Poslodavac time radnike ostavlja bez redovnih sredstava prihoda na neodređeno vrijeme i time ih prisiljava da prihvate njegove zahtjeve.

Poslodavac kod kojeg su radnici u štrajku duže od osam dana, odlukom isključuje s rada pojedine radnike (poimenično). Ako sindikat odnosno radnici pobijaju odluku o isključenju s rada, a sud utvrdi da je tužba osnovana, sud će presudom vra­titi radnike na rad i ako je zahtjev sindikata za naknadu štete osnovan dosudit će im naknadu štete koju su  pretrpjeli zbog isključenja s rada, koje nije organizirano i poduzeto u skladu s odredbama zakona.

Člankom 213. stavak 5. Zakona o radu određeno je da se odredbe Zakona o radu koje reguliraju pravo na štrajk na odgovarajući način primjenjuju i na pravo poslodavca kada u kolektivnom radnom sporu isključe radnike.

Imajući u vidu navedenu odredbu, poslodavac mora najaviti sindikatu u štraj­ku da će isključiti s rada od­ređene radnike. Međutim, oko toga nema postupka mirenja jer obveza mirenja postoji samo prije početka štrajka.

Dakle, da bi obveza mirenja prije lockouta postojala morala bi prethodno biti propisana ili ugovorena između navede­nih strana.

Nadalje, osoba koja je isključena s rada nije dobila otkaz već joj samo poslodavac uskraćuje posao i plaću kao dvije najvažnije sastavnice radnog odnosa.

Sukladno članku 219. Zakona o radu, u slučaju spora o zakonitosti isključenja s rada  od­lučuje sud koji je nadležan odlučivati o zakonitosti štrajka.

Nadalje, odluka o zahtjevu za zabranu isključenja s rada mora se u prvom stupnju donijeti u roku od četiri dana od dana podnošenja zahtjeva, a odluka o žalbi protiv prvostupanjske odluke mora se donijeti u roku od pet dana od dana dostave prvostupanjskog predmeta.

Skrećemo Vam pažnju da na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske možete pronaći relevantnu sudsku praksu te kao primjer  navodimo presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske: Gž: 17/18-2 koja Vam je dostupna putem poveznice https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionText?id=090216ba808b074b&q=lockout