Isplatna lista – obrazac IP1

Povodom Vaših podnesaka, koje ste nam uputili, radi dodatnih pojašnjenja u vezi načina korištenja obrasca IP1, upućujemo Vam sljedeći odgovor:

Slijedom mišljenja koje smo Vam uputili u prethodnom odgovoru, ovom prilikom Vam moramo ponovo skrenuti pozornost na to da obrazac IP1 nije obvezni obrazac.

Karakter toga obrasca je upućujući i poslodavac može, uz poštivanje propisanog sadržaja obrasca u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Narodne novine, broj 68/23), slobodno birati oblik obrasca obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće te ga prilagoditi i proširiti dodavanjem potrebnih rubrika u tome obračunu.

Stoga predlažemo da navedenu mogućnost uzmete u obzir prilikom rješavanja pitanja koja ste postavili vezano za sadržaj rubrike VI.3. Podaci o vrsti i iznosima ostvarene naknade i broju ostvarenih sati naknade na teret HZZO,   X. Vrste i iznosi neoporezivih primitaka, XIV. Ukupan trošak rada, VIII. 8. Iznos prireza, XII. Iznos za isplatu nakon obustava te uz VIII. 7. Iznos umanjenja obveze poreza – upisivanja sadržaja podataka o umanjenju obveze poreza vezano za primjenu članka 24. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak.

U rubrici VI. Podaci o radnom vremenu i ostvarenoj plaći/naknadi plaće/primicima na temelju radnog odnosa, podaci o satima rada pod VI.1. Redovni mjesečni fond sati i ukupan iznos plaće/naknade plaće/primitaka na temelju radnog odnosa i pod VI.2. Podaci o vrsti i iznosima ostvarene plaće/naknade plaće/primitaka na temelju radnog odnosa, mogu se razlikovati, jer u rubrici VI. postoji mogućnost za upisivanjem sati prekovremenog rada (više ostvarenih sati od mjesečnog fonda sati).

U pogledu Vaših pitanja o načinu dostave obračuna radniku u slučaju više isplata u različite dane tijekom mjeseca, mišljenja smo da nema obveze kumuliranja na jednom IP1 obrascu, jer se predaja obrasca veže za isplatu.

Zaključno napominjemo i to, da ovo Ministarstvo daje mišljenja i tumači odredbe pozitivnih propisa kojima se uređuju radno pravni odnosi, ali u skladu sa granicama nadležnosti i zakonskih ovlaštenja, ne rješava sporna pitanja koja se mogu pojaviti vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, kakav je i obračun pojedinog iznosa plaće i javnih davanja u određenom slučaju iz prakse.