Izdvojeno mjesto rada – rad kod kuće

Rad kod kuće, što može uključivati kuću, stan ili neki drugi prostor za boravak smatra se izdvojenim mjestom rada, a moguća je npr. situacija da ugovorene poslove radnik obavlja u prostoru koji je sam radnik unajmio, u kojem slučaju se radi o obavljanju poslova u prostoru koji nije prostor poslodavca, tj. radi se također o izdvojenom mjestu rada. Napominjemo da se prema odredbi članka 36. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) na izdvojenom mjestu rada ne mogu obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada. Za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca sklapa se ugovor o radu u skladu s odredbom članka 17. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) te stranke takvog ugovora o radu trebaju osobito voditi računa o ugovorenom mjestu rada koje predstavlja obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, a prema odredbi članka 17. stavka 5. Zakona o radu poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera.

Uvažavajući navedeno, izdvojeno mjesto rada je također mjesto rada i poslodavac je na istom obvezan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju njega, bez obzira na učestalost i trajanje rada na tom mjestu rada. Napominjemo da je obavljanje poslova kod kuće pitanje dogovora između poslodavca i radnika te radnik koji rad želi obavljati kod kuće mora omogućiti poslodavcu ispunjavanje obveza zaštite na radu i pristup izdvojenom mjestu rada.
Poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika za sve poslove koje radnici obavljaju uključujući i poslove na izdvojenom mjestu rada (rad kod kuće) te će na temelju procjene rizika poslodavac osposobiti radnika za rad na siguran način. Poslodavac bi svakako trebao osigurati obavještavanje, razmjenu informacija i suradnju između radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu te dati radniku upute o postupanju u slučaju promjena na mjestu rada odnosno neželjenih događaja koji mogu utjecati na provođenje zaštite na radu, na koji način će u najvećoj mogućoj mjeri biti osigurano ispunjenje propisanih obveza zaštite na radu.