Izvanredni otkaz (neisplata plaće)

Zakon o radu uređuje u članku 116. izvanredni otkaz ugovora o radu precizirajući da poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Međutim, ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji te stranka ugovora o radu koja izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza. Odluka radnika o izvanrednom otkazivanju mora biti pisana te mora biti dostavljena poslodavcu.

Člankom 92. st. 6. Zakona o radu propisano je da zbog neisplate plaće radnik može izvanredno otkazati ugovor o radu. U tom slučaju rok od petnaest dana za izvanredni otkaz počinje teći nakon proteka zakonskog, odnosno kolektivnim ugovorom ili ugovorenom o radu određenog roka za isplatu plaće. U slučaju nastavne neisplate plaće, primjerice za mjesece siječanj i veljaču, rok se također ima smatrati nastavnim, odnosno može se izjaviti u roku od petnaest dana, računajući od dospijeća plaće za mjesec veljaču.