Izvanredni otkaz ugovora o radu

Zakon o radu određuje u članku 116. izvanredni otkaz ugovora o radu precizirajući da poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji, te stranka ugovora o radu koja izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.

Izvanredni otkaz uzrokovan ponašanjem poslodavca iz Vašeg upita predstavljao bi okolnosti povrede iz radnog odnosa, odnosno nastupanja druge osobito važne činjenice koja bi opravdavala izjavljivanje izvanrednog otkaza ugovora o radu radnika sukladno gore opisanim pretpostavkama.

Takve okolnosti mogle bi postojati primjerice, u slučaju (višestruke) mjesečne neisplate plaće radniku, nanošenje teške tjelesne ozljede poslodavca prema radniku, odnosno drugo ponašanje koje bi sadržavalo napad na život i tijelo radnika, te svaka druga osobito teška povreda iz radnog odnosa uslijed koje nastavak radnog odnosa nije moguć, odnosno bi za radnika predstavljao neopravdano opterećenje. Pritom je potrebno naglasiti kako je u slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, kao i u slučaju da je ista osnova pretpostavka za stjecanje drugih prava (primjerice prava na primanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti), teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za izvanredni otkaz ugovora o radu na radniku. Dakle, da radnikova odluka o izvanrednom otkazu ne bi bila osporena, odnosno da bi predstavljala zakonitu osnovu za stjecanje drugih prava, radnik mora moći dokazati njezinu osnovanost odgovarajućim dokaznim sredstvima.