Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 2. i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br.  57/12. i 120/12.), Plana i programa prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, KLASA: 112-01/15-01/05; URBROJ:  425-01/1-15-1 od 30. ožujka 2016. godine, i članka 26. stavak 1. točke 5.  Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“ 22/15. i 73/15.) ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, objavljuje

JAVNI   POZIV

za prijem osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu

Osoba se prima na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci za slijedeće radno mjesto

SLUŽBA ZA ZAŠTITU NA RADU, OVLAŠTENJA, NADZOR I ANALIZU

STRUČNI SAVJETNIK/CA – 2 polaznika/ice

Stručni uvjeti:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • znanje rada s bazama podataka,
 • znanje programskih jezika
 • znanje engleskog jezika.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12. i 120/12.) koje, osim ispunjavanja navedenih uvjeta iz ovog Javnog poziva, pripadaju i ciljnoj skupini za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a to su osobe:

 • sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem,
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
 • bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 107/07. i 118/12.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenog Zakona.

U prijavi na poziv, vlastoručno potpisanoj, kandidati/kandidatkinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuju. Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja i to:

 • Životopis;
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe);
 • Dokaz o radnom stažu (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • Kandidati/kandidatkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o duljini boravka u evidenciji nezaposlenih osoba.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, na adresu: Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Prilaz Ivana Visina br. 1-3, Zagreb, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ (navesti broj radnog mjesta na koje se prijavljuje).

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popis prijavljenih kandidata/kinja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Izabrani polaznik neće biti radnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, osim novčane naknade i troška prijevoza za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom na stručno osposobljavanje za rad sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Stručna i radna iskustva kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim pozivom utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima/kandidatkinjama te vremenu i sadržaju testiranja, ako se testiranje bude provodilo, te o rezultatima provedenih razgovora i testiranja objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (www.zuznr.hr). Za kandidate/kandidatkinje koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni poziv.

KLASA: 112-01/15-01/05
URBROJ: 425-01/2-16-9

Zagreb, 6. lipnja 2016. godine

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE
ZAŠTITE NA RADU

PREUZMITE: