Jubilarna nagrada

Jubilarna nagrada je materijalno pravo koje nije propisano Zakonom o radu, već se ista može regulirati pravilnicima o radu i kolektivnim ugovorima. Ovo ministarstvo nije ovlašteno tumačiti kako pravilnike o radu poslodavaca, tako ni kolektivne ugovore.

Stoga ističemo, ukoliko je navedeno pravo regulirano pravilnikom o radu, za njegovo tumačenje nadležan je sam donosioc akta, no ako se radi o kolektivnom ugovoru, tumačenje tog prava daje zajedničko tijelo predviđeno tim ugovorom za njegovo tumačenje.